Taxi
Taxi
Taxiloven

Taxiloven

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v

Herved bekendtgøres lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v. samt de Ìndringer, der er fremkommet til og med den 1. januar 2007.

Lovens omrĂĽde, kompetenceforhold m.v.

§ 1

Den, der udfører erhvervsmÌssig personbefordring (taxikørsel og sygetransport) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, skal have tilladelse hertil, medmindre det benyttede køretøj udelukkende anvendes til almindelig rutekørsel, jf. lov om buskørsel.

Stk. 2. ErhvervsmÌssig personbefordring, der udelukkende udføres inden for dansk omrüde med et motorkøretøj, der er indregistreret i udlandet, kan alene udføres i henhold til international aftale eller regler fastsat af trafikministeren.

Stk. 3. Den, der har tilladelse til taxikørsel og tillige har tilladelse til at udføre erhvervsmÌssig personbefordring i henhold til lov om buskørsel, kan efter trafikministerens godkendelse i stedet for et motorkøretøj af den i stk. 1 nÌvnte størrelse anvende et motorkøretøj indrettet til befordring af indtil 15 personer føreren medregnet til den i denne lov omhandlede kørsel.

§ 2.

Tilladelse i henhold til § 1, stk.1, meddeles af kommunalbestyrelsen.

Stk.2.Kommunalbestyrelsen fastsÌtter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit omrüde ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele omrüdet.

Stk. 3. Der kan meddeles tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling). Tilladelsen er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til befordring af nÌrmere bestemte kategorier af personer efter sÌrlig aftale.

Stk. 4. Der kan endvidere meddeles tilladelse til sygetransport. Tilladelsen er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til dette formül i henhold til en nÌrmere fastsat afgrÌnsning, jf. § 12, stk.1, nr. 3.

§ 2a.

Kommunalbestyrelsen kan overføre den kompetence, der er tillagt kommunalbestyrelsen efter loven eller efter regler udstedt i medfør af loven, til et kommunalt fÌllesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse

Betingelser for meddelelse af tilladelser m.v.

§ 3.

Tilladelse i henhold til § 1, stk. 1, kan meddeles personer, der

1) har bopĂŚl her i landet,

2) er myndige og ikke er under vÌrgemül efter vÌrgemülslovens § 5 eller under samvÌrgemül efter vÌrgemülslovens § 7,

3) hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs,

4) ikke har betydelig forfalden gĂŚld til det offentlige,

5) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmÌssigt forsvarligt,

6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder nÌrliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2, samt

7) i faglig henseende er kvalificeret til at udøve virksomheden og gør det antageligt, at de vil kunne udøve denne pü forsvarlig müde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 om bopÌl bortfalder, i det omfang dette følger af international aftale eller regler fastsat af trafikministeren.

Stk. 3. NÌgtelse af tilladelse begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 6, skal pü begÌring af ansøgeren eller kommunalbestyrelsen indbringes for domstolene af anklagemyndigheden, jf. straffelovens § 78, stk. 3. Sagen behandles i strafferetsplejens former.

§ 4.

Tilladelse i henhold til § 2, stk. 4, kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, nür selskabet opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 3-5 og nr. 7, 2. led.

Stk. 2. Selskabet skal have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestü virksomheden i henhold til denne lov. Denne skal opfylde betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, jf. dog § 3, stk. 2.

Stk. 3. Der kan under de i stk. 1 og 2 nÌvnte betingelser meddeles tilladelse til andre her i landet hjemmehørende selskaber med begrÌnset ansvar, kommanditselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde og andre selvejende institutioner. Der kan meddeles tilladelse til sygetransport til offentlige myndigheder og virksomheder.

Stk. 4. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1 og 3 nÌvnte art kan meddeles tilladelse, jf. § 2, stk. 4, süfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af trafikministeren.

§4 a.

Førere af de af loven omfattende køretøjer kan godkendes, süfremt de opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsÌttes i medfør af § 12, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2. Taxameterkontrollanter kan godkendes, süfremt de opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsÌttes i medfør af § 12, stk. 1, nr. 9.

Stk. 3. Godkendelse af førere i medfør af stk. 1 meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 15, idet godkendelsen har samme tidsmÌssige gyldighed som gyldighedsperioden for det kørekort til erhvervsmÌssig personbefordring, der er udstedt til den pügÌldende.

Stk. 4. Godkendelse af taxameterkontrollanter i medfør af stk. 2 meddeles af Statens Bilinspektion for et tidsrum af højst 10 ür ad gangen.

Stk. 5. Ved godkendelse efter stk. 1 og 2 finder § 3, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

§ 4 b.

Den myndighed, der har meddelt en tilladelse eller godkendelse efter denne lov, skal føre tilsyn med, at betingelserne for meddelelsen fortsat er til stede.

Tilladelsens indhold m.v.

§ 5.

Tilladelser i henhold til denne lov kan gives for et tidsrum af højst 10 ür ad gangen. Der kan gives en ansøger flere tilladelser.

Stk. 2. Tilladelsen skal medbringes i køretøjet under kørslen, herunder i udlandet.

Stk. 3. Tilladelsen skal udnyttes af den, der har opnüet denne, og den kan hverken helt eller delvis overgü til andre. Trafikministeren kan under sÌrlige omstÌndigheder gøre undtagelse herfra.

Stk. 4. Tilladelsen eller godkendelsen meddeles i øvrigt pü nÌrmere af kommunalbestyrelsen fastsatte vilkür for virksomhedens udøvelse, jf. § 13.

Stk. 5. Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkür for chauffører, der findes i de pügÌldende kollektive overenskomster.

Tilbagekaldelse, nĂŚgtelse af fornyelse samt bortfald af tilladelser m.v.

§ 6.

Den myndighed, der har meddelt tilladelsen, kan tilbagekalde denne eller nÌgte fornyelse heraf, hvis indehaveren eller den, der har bestemmende indflydelse i virksomheden eller i øvrigt optrÌder i virksomhedens interesse, groft eller gentagne gange har overtrüdt vilkürene for tilladelsen, jf. § 13, bestemmelserne i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. Det samme gÌlder, süfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4-7 og § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 3-5 og 7, 2. led, for meddelelse af tilladelse ikke lÌngere er til stede.

Stk. 3. Godkendelse af ansvarlig leder efter § 4, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nÌgtes fornyet efter stk. 1, eller süfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke lÌngere er til stede.

Stk. 4. Godkendelse af førere efter § 4 a, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nÌgtes fornyet efter stk. 1, eller süfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 6 og 7, ikke lÌngere er til stede.

Stk. 5. Godkendelse af taxameterkontrollanter efter § 4 a, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nÌgtes fornyet efter stk. 1, eller süfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke lÌngere er til stede.

Stk. 6. Tilbagekaldelse eller nĂŚgtelse af fornyelse efter stk. 1-5 sker pĂĽ tid fra 1 til 5 ĂĽr eller indtil videre.

§ 7.

En afgørelse efter § 6 kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pügÌldende, fremsÌttes over for den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen. Myndigheden anlÌgger sag mod den pügÌldende i den borgerlige retsplejes former, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Anmodning om sagsanlÌg, jf. stk. 1, har opsÌttende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pügÌldende under sagens behandling ikke mü udøve den virksomhed, tilladelsen eller godkendelsen vedrører. Hvis tilbagekaldelsen eller nÌgtelsen af fornyelse findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsÌttende virkning.

Stk. 3. En afgørelse efter § 6 kan til enhver tid efter ansøgning ophÌves af den myndighed, der har truffet afgørelsen. En ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 ürs mellemrum. Hvis ansøgningen afslüs, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, süfremt tilbagekaldelsen eller nÌgtelsen af fornyelse er sket indtil videre, og der er forløbet mindst 5 ür efter afgørelsen og mindst 2 ür efter, at ophÌvelsen senest er nÌgtet ved dom. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. En afgørelse om tilbagekaldelse eller nÌgtelse af fornyelse truffet efter § 6, stk. 2-5, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, kan forlanges indbragt for domstolene pü begÌring af den, afgørelsen vedrører, eller af den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. fremgangsmüden i § 3, stk. 3.

§ 8.

Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren heraf afgür ved døden eller ophører med at opfylde betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1-3, § 4, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-3, eller § 4 a, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 4 a, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen, kan et dødsbo, en ÌgtefÌlle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der har anmeldt betalingsstandsning, et konkursbo eller en vÌrge for en person, der er under vÌrgemül efter vÌrgemülslovens § 5, under vÌrgemül med fratagelse af den retlige handleevne, jf. vÌrgemülslovens § 6, eller under sam-vÌrgemül efter vÌrgemülslovens § 7, midlertidigt fü tilladelse til at fortsÌtte virksomheden med henblik pü rekonstruktion efter betalingsstandsning, afhÌndelse, afvikling og lignende. Adgangen hertil gÌlder kun indtil 6 müneder fra dødsfaldet, betalingsstandsningens anmeldelse, konkursdekretets afsigelse eller vÌrgemülets ivÌrksÌttelse. I sÌrlige tilfÌlde kan fristen forlÌnges.

§ 9.

En tilladelse eller godkendelse, der er tilbagekaldt, nÌgtet fornyet, frakendt eller bortfaldet, jf. §§ 6-8, skal tillige med andre kendetegn, der er udleveret til brug for virksomhedens udøvelse, straks afleveres til den myndighed, der har meddelt tilladelsen eller godkendelsen.

Bestillingskontorer

§ 10.

I kommuner, hvor antallet af taxibevillinger er fastsat til 10 eller derover, pĂĽhviler det bevillingshaverne, jf. dog stk. 2 og 3, at oprette eller tilslutte sig et bestillingskontor og deltage i de foranstaltninger til fremme af en passende betjening af offentligheden, som kommunalbestyrelsen pĂĽlĂŚgger bestillingskontoret at etablere.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan midlertidigt eller for et ubegrĂŚnset tidsrum fritage en bevillingshaver for den i stk. 1 omhandlede pligt, sĂĽfremt det er foreneligt med hensynet til betjeningen af offentligheden.

Stk. 3. Hvis de i medfør af stk. 2 givne fritagelser omfatter et sü stort antal taxibevillinger, at antallet af de øvrige bevillinger til taxikørsel i kommunen kommer under 10, bortfalder pligten i henhold til stk. 1.

§ 11.

En bevillingshaver, jf. § 10, stk. 1, kan af bestillingskontorets ledelse pülÌgges en disciplinÌrbod, süfremt pügÌldende

1) udebliver fra en vagt uden lovligt forfald,

2) undlader at deltage i eller medvirke til andre foranstaltninger, som bestillingskontoret etablerer af hensyn til betjeningen af offentligheden, eller

3) pü anden müde udviser en optrÌden, der er ødelÌggende for samarbejdet mellem de tilsluttede bevillingshavere.

Stk. 2. Det er en forudsĂŚtning for pĂĽlĂŚggelse af disciplinĂŚrbod efter stk. 1, at forholdet ikke er af en sĂĽdan karakter, at det af myndighederne behandles som en overtrĂŚdelse af taxilovgivningen.

Bodens størrelse fastsÌttes under hensyn til forseelsens grovhed.

Bemyndigelsesbestemmelser m.v.

§ 12.

Trafikministeren kan fastsĂŚtte regler om

1) anvendelse eller gennemførelse af De EuropÌiske FÌllesskabers forordninger og direktiver om erhvervsmÌssig personbefordring omfattet af denne lov,

2) undtagelse fra kravet om tilladelse, herunder afgrĂŚnsning mellem erhvervsmĂŚssig og ikke-erhvervsmĂŚssig personbefordring,

3) afgrÌnsning mellem taxikørsel og sygetransport,

4) ansøgningers indhold og dokumentation samt fremgangsmüden ved meddelelse af tilladelser eller godkendelser, herunder om høring af myndigheder og organisationer,

5) de økonomiske og faglige krav, en ansøger skal opfylde,

6) de faglige, aldersmÌssige krav m.v., en godkendt fører af et af loven omfattet motorkøretøj skal opfylde,

7) betaling for behandling af ansøgninger og for meddelelse af tilladelser og godkendelser, herunder indeksregulering af südan betaling,

8) køretøjers benyttelse, afmÌrkning, indretning og udstyr, herunder vedrørende taxameter, kontrolapparat, printer, mobiltelefon, kontroldokumenter og maksimaltakster for taxikørsel,

9) taxameterkontrollantvirksomhed, herunder vedrørende godkendelse af taxameterkontrollanter,

10) godkendelse og drift af bestillingskontorer, herunder tidsbegrÌnsning af godkendelsen, tilbagekaldelse, nÌgtelse af fornyelse og bortfald, voldgift, eksklusion og gennemførelse af disciplinÌrbod, samt

11) andre forhold vedrørende taxi- og sygetransportvirksomhed, herunder kontrolforanstaltninger for den kørsel, der er undtaget fra kravet om tilladelse.

Stk.2. Transport- og energiministeren kan af hensyn til kundebetjeningen og pü nÌrmere fastsatte vilkür efter ansøgning og høring af de berørte kommuner godkende, at en kommunalbestyrelse eller et kommunalt fÌllesskab udsteder taxitilladelser, der omfatter betjening af trafikale knudepunkter uden for kommunens eller det kommunale fÌllesskabs omrüde.

Stk.3. Süfremt en under Trafikministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution bemyndiges til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt trafikministeren, kan ministeren fastsÌtte regler om adgangen til at püklage afgørelser, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk.4. Der er udpantningsret for skyldig betaling efter stk. 1, nr. 7.

§ 13.

Kommunalbestyrelsen kan i taxibevillingen fastsĂŚtte vilkĂĽr om

1) udnyttelse af denne i et nĂŚrmere bestemt omfang,

2) udnyttelse af denne inden for nĂŚrmere fastsatte perioder af ĂĽret,

3) fortrinsvis betjening af nĂŚrmere bestemte geografiske omrĂĽder,

4) benyttelse af motorkøretøjer over en vis størrelse (storvogne) eller med sÌrlig indretning (handicapindrettede vogne m.v.) og

5) afgivelse af indberetninger til statistisk brug eller som led i kontrolforanstaltninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i et kørselsreglement fastsÌtte yderligere bestemmelser vedrørende taxiers indretning, udstyr og benyttelse.

§ 14.

Centralregisteret for Motorkøretøjer skal efter anmodning, i det omfang det er nødvendigt for kommunalbestyrelsens administration af taxilovgivningen give denne enhver oplysning om motorkøretøjers registreringsforhold.

Transport- og energiministerens bestemmelse om etablering af eller indtrĂŚden i et kommunalt fĂŚllesskab

§ 14 a. Transport- og energiministeren kan af hensyn til kundebetjeningen pü taxiomrüdet trÌffe bestemmelse om kommunernes pligt til at oprette, udvide deltagerkredsen af eller tilslutte sig kommunale fÌllesskaber efter lovens § 2 a.

Straffebestemmelser

§ 15.

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtrÌder § 1, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, 1. pkt., § 5, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 5, samt § 9 og § 10, stk.1,

2) overtrÌder vilkür, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter, der er udstedt i medfør af loven,

3) overtrÌder bestemmelser, der er indeholdt i forordninger om taxikørsel fastsat af De EuropÌiske FÌllesskaber.

Stk. 2. I forskrifter, der fastsÌttes i medfør af loven, kan der fastsÌttes straf af bøde for overtrÌdelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pĂĽlĂŚgges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

IkrafttrĂŚdelses- og overgangsbestemmelser

§ 16.

Loven trÌder i kraft den 1. januar 1998. Samtidig ophÌves lov om hyrekørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 29. september 1992.

Stk. 2. Bevillinger til hyrekørsel samt godkendelser, der er meddelt før lovens ikrafttrÌden, forbliver i kraft. Indehavere heraf skal dog senest den 1. januar 2005 opfylde de i loven og i medfør heraf fastsatte adgangskrav.

Stk. 3. Ansøgninger om bevilling til hyrekørsel samt godkendelser indgivet før lovens ikrafttrÌden behandles efter den hidtidige lovgivning. I tilfÌlde, hvor tilladelse eller godkendelse meddeles, skal indehavere heraf dog senest den 1. januar 2005 opfylde de i loven og i medfør heraf fastsatte adgangskrav.

§ 17.

Loven gÌlder ikke for FÌrøerne og Grønland.

§ 2 i lov nr. 146 af 17. marts 1999 om Ìndring af lov om taxikørsel m.v. (ophÌvelse af krav om dansk indfødsret m.v.)1) indeholder følgende bestemmelse:

§ 2
Trafikministeren fastsĂŚtter tidspunktet for lovens ikrafttrĂŚden.

taxa

Bestil din taxa her