Taxi
Taxi
Taxiloven

Taxiloven

Bekendtg√łrelse af lov om taxik√łrsel m.v

Herved bekendtg√łres lovbekendtg√łrelse nr. 1538 af 19. December 2017 om taxik√łrsel.

Lovens område, kompetenceforhold m.v.

§ 1.

Denne lov g√¶lder for erhvervsm√¶ssig persontransport i dansk indregistrerede biler, der er indrettet til transport af h√łjst ni personer inklusive chauff√łren, hvor k√łrslen udf√łres for at opn√• en fortjeneste.

Stk. 2. Samk√łrsel anses ikke som erhvervsm√¶ssig persontransport efter stk. 1, hvis der alene ydes godtg√łrelse for omkostninger, der er direkte forbundne med k√łrslen.

K√łrsel med udenlandsk indregistrerede biler

§ 2.

Erhvervsm√¶ssig persontransport, der udf√łres over landets gr√¶nser med udenlandsk indregistrerede biler, kan alene udf√łres i henhold til international aftale.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan tillade, at st√łrre k√łrselsarrangementer i forbindelse med ekstraordin√¶rt store, internationale begivenheder, som ikke kan d√¶kkes af biler omfattet af loven, udf√łres med udenlandsk indregistrerede biler uden tilladelse efter ¬ß 3.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan tillade, at biler omfattet af stk. 2 f√łres af personer, der ikke har chauff√łrkort efter ¬ß 7.

Tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

§ 3.

Der kr√¶ves tilladelse til at udf√łre erhvervsm√¶ssig persontransport i biler.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren udsteder efter ans√łgning tilladelse til erhvervsm√¶ssig persontransport til virksomheder, der

1) har en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift,

2) har en ejerkreds, som har bop√¶l i EU eller E√ėS,

3) har fast forretningssted på dansk område,

4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

5) ikke har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,

6) har en egenkapital p√• mindst 40.000 kr. for den f√łrste tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse og

7) kan sandsynligg√łre, at virksomheden kan ud√łves p√• forsvarlig m√•de og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Stk. 3. Godkendelse som ansvarlig leder, jf. stk. 2, nr. 1, er betinget af, at vedkommende

1) har bop√¶l i EU eller E√ėS,

2) er myndig og ikke er under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 eller 7,

3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

4) ikke har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,

5) ikke er d√łmt for strafbart forhold, der begrunder n√¶rliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens ¬ß 78, stk. 2, og

6) kan sandsynligg√łre, at denne kan ud√łve virksomheden p√• forsvarlig m√•de og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Stk. 4. Drives en virksomhed som personligt ejet virksomhed, skal den ansvarlige leder, jf. stk. 2, nr. 1, og stk. 3, være virksomhedsejeren.

Stk. 5. Afslag p√• udstedelse af tilladelse begrundet i, at lederen ikke opfylder betingelsen i stk. 3, nr. 5, skal p√• beg√¶ring af ans√łgeren indbringes for domstolene af anklagemyndigheden. Sagen behandles i strafferetsplejens former.

Stk. 6. Ved vurdering af, om en virksomhed, der drives i selskabsform, opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 7, kan der indgå oplysning om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser inden for selskabet inden for de seneste 5 år

1) er blevet n√¶gtet godkendelse som ansvarlig leder eller har f√•et tilbagekaldt en godkendelse som ansvarlig leder af en virksomhed i henhold til denne lov, lov om busk√łrsel, lov om godsk√łrsel eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf eller

2) har v√¶ret godkendt som ansvarlig leder i eller har haft v√¶sentlige interesser i en virksomhed godkendt i medf√łr af denne lov, en busk√łrselsvirksomhed eller en godsk√łrselsvirksomhed, der

a) er blevet n√¶gtet udstedelse af eller har f√•et tilbagekaldt en tilladelse i medf√łr af bestemmelser i denne lov, lov om busk√łrsel, lov om godsk√łrsel eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf,

b) har overtr√•dt bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf eller

c) har eller har haft √łkonomiske vanskeligheder, som kan tilskrives forhold, som de p√•g√¶ldende var ansvarlige for.

Stk. 7. Ans√łgning om udstedelse af tilladelse, jf. stk. 1, skal indgives til transport-, bygnings- og boligministeren ved anvendelse af den digitale l√łsning, som ministeren stiller til r√•dighed.

Stk. 8. En tilladelse, jf. stk. 1, kan kun være tilknyttet én bil ad gangen, og tilladelsesindehaveren skal være registreret som bruger af bilen.

Stk. 9. Ved fornyelse af tilladelse efter stk. 1, ved ombytning af taxitilladelse, jf. ¬ß 39, stk. 1, og ved ombytning af tilladelse til limousinek√łrsel, sygetransport eller offentlig servicetrafik, jf. ¬ß 42, stk. 1, kan der ses bort fra forfalden g√¶ld til det offentlige p√• 50.000 kr. og derover, hvis der er indg√•et en afdragsaftale med SKAT om indfrielse af restancen inden for en rimelig periode.

Stk. 10. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om en tilladelsesindehavers afgivelse af oplysninger om anvendte biler.

Stk. 11. Transport-, bygnings- og boligministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om krav til indholdet af ans√łgninger, herunder den digitale l√łsning, jf. stk. 7, og krav til egenkapital, jf. stk. 2, nr. 6.

Anvendelsesområde for tilladelser til erhvervsmæssig persontransport

§ 4.

En tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, jf. § 3, kan anvendes til

1) k√łrsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udf√łrer i medf√łr af lov,

2) limousinek√łrsel, hvorved forst√•s repr√¶sentationsk√łrsel og lignende k√łrsel i

a) biler, der er specialbyggede limousiner, eller

b) biler, hvis almindelige handelsv√¶rdi f√łr skatter og afgifter overstiger 500.000 kr., og

3) taxik√łrsel, hvorved forst√•s k√łrsel, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2.

Stk. 2. Taxik√łrsel m√• kun s√¶lges af et k√łrselskontor.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan tillade, at en bil, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2, anvendes til limousinek√łrsel, hvis bilen i kraft af sin indretning, udstyr eller historiske v√¶rdi besidder en s√¶rlig attraktionsv√¶rdi som limousine.

Tilladelse til at drive k√łrselskontor

§ 5.

Der kr√¶ves tilladelse til at drive et k√łrselskontor.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren udsteder efter ans√łgning tilladelse til at drive k√łrselskontor til virksomheder, der

1) har en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift,

2) har en ejerkreds, som har bop√¶l i EU eller E√ėS,

3) har fast forretningssted på dansk område,

4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

5) ikke har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,

6) har en egenkapital på mindst 500.000 kr., jf. dog § 6, og

7) kan sandsynligg√łre, at virksomheden kan ud√łves p√• forsvarlig m√•de og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Stk. 3. Godkendelse som ansvarlig leder, jf. stk. 2, nr. 1, er betinget af, at

1) vedkommende har bop√¶l i EU eller E√ėS,

2) er myndig og ikke er under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 eller 7,

3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

4) ikke har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,

5) ikke er d√łmt for strafbart forhold, der begrunder n√¶rliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens ¬ß 78, stk. 2, og

6) kan sandsynligg√łre, at denne kan ud√łve virksomheden p√• forsvarlig m√•de og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Stk. 4. Drives en virksomhed som personligt ejet virksomhed, skal den ansvarlige leder, jf. stk. 2, nr. 1, og stk. 3, være virksomhedsejeren.

Stk. 5. Afslag p√• udstedelse af tilladelse begrundet i, at lederen ikke opfylder betingelsen i stk. 3, nr. 5, skal p√• beg√¶ring af ans√łgeren indbringes for domstolene af anklagemyndigheden. Sagen behandles i strafferetsplejens former.

Stk. 6. Ved vurdering af, om en virksomhed, der drives i selskabsform, opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 7, kan der indgå oplysning om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser inden for selskabet inden for de seneste 5 år

1) er blevet n√¶gtet godkendelse som ansvarlig leder eller har f√•et tilbagekaldt en godkendelse som ansvarlig leder af en virksomhed i henhold til denne lov, lov om busk√łrsel, lov om godsk√łrsel eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf eller

2) har v√¶ret godkendt som ansvarlig leder i eller har haft v√¶sentlige interesser i en virksomhed godkendt i medf√łr af denne lov, en busk√łrselsvirksomhed eller en godsk√łrselsvirksomhed, der

a) er blevet n√¶gtet udstedelse af eller har f√•et tilbagekaldt en tilladelse i medf√łr af bestemmelser i denne lov, lov om busk√łrsel, lov om godsk√łrsel eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf,

b) har overtr√•dt bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf eller

c) har eller har haft √łkonomiske vanskeligheder, som kan tilskrives forhold, som de p√•g√¶ldende var ansvarlige for.

Stk. 7. Ans√łgning om udstedelse af tilladelse, jf. stk. 1, skal indgives til transport-, bygnings- og boligministeren ved anvendelse af den digitale l√łsning, som ministeren stiller til r√•dighed.

Stk. 8. Transport-, bygnings- og boligministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om krav til indholdet af ans√łgninger, herunder den digitale l√łsning, jf. stk. 7, og krav til egenkapital, jf. stk. 2, nr. 6.

§ 6.

Ved ans√łgninger fra et k√łrselskontor med fast forretningssted i et landdistrikt kan egenkapitalkravet i ¬ß 5, stk. 2, nr. 6, efter en konkret vurdering neds√¶ttes til 40.000 kr.

Stk. 2. Et k√łrselskontor, der drives p√• grundlag af tilladelse meddelt efter ans√łgning efter stk. 1, m√• kun s√¶lge taxik√łrsel inden for et n√¶rmere afgr√¶nset geografisk omr√•de og maksimalt med tre biler.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren skal til brug for vurderingen efter stk. 1 indhente en udtalelse fra den kommune, hvor ans√łgeren har fast forretningssted.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsesområde for og administration af de udstedte tilladelser, jf. stk. 1.

Chauff√łrkort

§ 7.

Der kr√¶ves chauff√łrkort for at f√łre en bil, der benyttes til erhvervsm√¶ssig persontransport.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren udsteder efter ans√łgning chauff√łrkort til personer, der

1) har bop√¶l i EU eller E√ėS,

2) er 21 år eller derover,

3) er myndige og ikke under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 eller 7,

4) har haft k√łrekort til kategori B (almindelig bil) i mindst 3 √•r,

5) ikke er d√łmt for et strafbart forhold, der begrunder n√¶rliggende fare for misbrug af chauff√łrkortet, jf. straffelovens ¬ß 78, stk. 2,

6) kan sandsynligg√łre, at erhvervet kan ud√łves p√• forsvarlig m√•de og i overensstemmelse med god skik inden for branchen,

7) har gennemf√łrt et kursus godkendt af transport-, bygnings- og boligministeren og best√•et en dertil h√łrende teoretisk og praktisk pr√łve og

8) opfylder nærmere fastsatte helbredskrav.

Stk. 3. Afslag p√• udstedelse af chauff√łrkort begrundet i, at ans√łgeren ikke opfylder betingelsen i stk. 2, nr. 5, skal p√• beg√¶ring af ans√łgeren indbringes for domstolene af anklagemyndigheden. Sagen behandles i strafferetsplejens former.

Stk. 4. Ans√łgning om udstedelse af chauff√łrkort, jf. stk. 1, skal indgives til transport- bygnings- og boligministeren ved anvendelse af den digitale l√łsning, som ministeren stiller til r√•dighed.

Stk. 5. En chauff√łr, som er ved at gennemf√łre en erhvervsuddannelse godkendt af Undervisningsministeriet som redder eller ambulancebehandler, er fritaget fra kravet om chauff√łrkort i forbindelse med udf√łrelse af erhvervsm√¶ssig persontransport for offentlige myndigheder. Det er en betingelse, at chauff√łren har gennemf√łrt og best√•et det i stk. 2, nr. 7, n√¶vnte kursus. Under k√łrslen skal medbringes dokumentation fra uddannelsesstedet for, at den p√•g√¶ldende er ved at gennemf√łre en erhvervsuddannelse som redder eller ambulancebehandler.

Stk. 6. Transport-, bygnings- og boligministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om kursuskravet, herunder den teoretiske og praktiske pr√łve, jf. stk. 2, nr. 7, helbredskravene, jf. stk. 2, nr. 8, og til indholdet af ans√łgninger, herunder den digitale l√łsning, jf. stk. 4.

Tilladelsers gyldighed m.v.

§ 8.

Tilladelse til erhvervsm√¶ssig persontransport og tilladelse til at drive k√łrselskontor udstedes for en periode p√• op til 10 √•r.

Stk. 2. Tilladelsen kan alene anvendes af den virksomhed eller person, der har opnået den, og tilladelsen kan hverken helt eller delvis overdrages til andre.

§ 9.

Chauff√łrkort udstedes med gyldighed i op til 5 √•r.

Stk. 2. Chauff√łrkortet skal medbringes i bilen under k√łrslen og skal v√¶re anbragt, s√• forsiden af kortet er synligt for passagererne.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fasts√¶tte regler om et midlertidigt chauff√łrkort.

Krav til l√łn- og arbejdsvilk√•r

§ 10.

Indehaveren af en tilladelse til erhvervsm√¶ssig persontransport skal f√łlge de bestemmelser, der sikrer de ansatte l√łn, herunder s√¶rlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilk√•r, som ikke er mindre gunstige end dem, der g√¶lder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indg√•et af de inden for det p√•g√¶ldende faglige omr√•de mest repr√¶sentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som g√¶lder p√• hele det danske omr√•de.

Tilsyn

§ 11.

Transport-, bygnings- og boligministeren f√łrer tilsyn med, at betingelserne for opretholdelse af tilladelse til erhvervsm√¶ssig persontransport og tilladelse til et k√łrselskontor og chauff√łrkort fortsat er til stede.

Tilbagekaldelse, afslag på fornyelse og bortfald af tilladelser m.v.

§ 12.

En tilladelse til erhvervsmæssig persontransport kan tilbagekaldes, hvis indehaveren

1) m√• antages ikke l√¶ngere at opfylde betingelserne i ¬ß 3, stk. 2, nr. 7, som f√łlge af at vedkommende i forbindelse med udf√łrelsen af erhvervet groft eller gentagne gange har overtr√•dt bestemmelser i

a) loven eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf,

b) f√¶rdselslovgivningen om hastighed, k√łrsel uden k√łrekort og bilens indretning, udstyr og tilbeh√łr,

c) arbejdsmilj√łlovens kapitel 9 om hvileperiode og frid√łgn,

d) lovgivningen om euforiserende stoffer,

e) skatte- og afgiftslovgivningen eller

f) udlændingeloven om menneskesmugling,

2) har en forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller

3) ikke længere har den påkrævede egenkapital, jf. § 3, stk. 2, nr. 6.

Stk. 2. En tilladelse til erhvervsm√¶ssig persontransport kan tilbagekaldes, hvis en chauff√łr eller en anden, der optr√¶der i indehaverens interesse, i forbindelse med udf√łrelse af erhvervet gentagne gange groft har overtr√•dt bestemmelser omfattet af stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. En godkendelse som ansvarlig leder af en virksomhed kan tilbagekaldes under de betingelser, der er n√¶vnt i stk. 1, nr. 1 og 2. Det samme g√¶lder, hvis vedkommende er d√łmt for strafbart forhold, der begrunder n√¶rliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens ¬ß 78, stk. 2.

Stk. 4. Tilbagekaldelse efter stk. 1-3 sker for en periode fra 1 til 5 år eller indtil videre.

§ 13.

En tilladelse til at drive k√łrselskontor kan tilbagekaldes, hvis indehaveren

1) m√• antages ikke l√¶ngere at opfylde betingelserne i ¬ß 5, stk. 2, nr. 7, som f√łlge af at vedkommende i forbindelse med udf√łrelsen af erhvervet groft eller gentagne gange har overtr√•dt vilk√•rene for tilladelsen eller bestemmelser i

a) denne lov eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf,

b) lovgivningen om euforiserende stoffer,

c) skatte- og afgiftslovgivningen eller

d) udlændingeloven om menneskesmugling,

2) har en forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller

3) ikke længere har den påkrævede egenkapital, jf. § 5, stk. 2, nr. 6.

Stk. 2. En tilladelse til at drive k√łrselskontor kan tilbagekaldes, hvis en person, der optr√¶der i indehaverens interesse, i forbindelse med udf√łrelse af erhvervet gentagne gange groft har overtr√•dt bestemmelser omfattet af stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. En godkendelse som ansvarlig leder af et k√łrselskontor kan tilbagekaldes under de betingelser, der er n√¶vnt i stk. 1, nr. 1 og 2. Det samme g√¶lder, hvis vedkommende er d√łmt for et strafbart forhold, der begrunder n√¶rliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens ¬ß 78, stk. 2.

Stk. 4. Tilbagekaldelse efter stk. 1-3 sker for en periode fra 1 til 5 år eller indtil videre.

§ 14.

Chauff√łrkort kan tilbagekaldes, hvis indehaveren m√• antages ikke l√¶ngere at opfylde betingelserne i ¬ß 7, stk. 2, nr. 6, som f√łlge af at vedkommende i forbindelse med udf√łrelsen af erhvervet groft eller gentagne gange har overtr√•dt bestemmelser i

1) denne lov eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf,

2) f√¶rdselslovgivningen om hastighed, k√łrsel uden k√łrekort og bilens indretning, udstyr og tilbeh√łr,

3) lovgivningen om euforiserende stoffer,

4) skatte- og afgiftslovgivningen eller

5) udlændingeloven om menneskesmugling.

Stk. 2. Chauff√łrkort kan endvidere tilbagekaldes, hvis indehaveren er d√łmt for strafbart forhold, der begrunder n√¶rliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens ¬ß 78, stk. 2.

Stk. 3. Tilbagekaldelse efter stk. 1 og 2 sker for en periode fra 1 til 5 år eller indtil videre.

¬ß 15. I forbindelse med behandling af sager om tilbagekaldelse af tilladelse til erhvervsm√¶ssig persontransport eller tilladelse til at drive k√łrselskontor kan transport-, bygnings- og boligministeren i n√łdvendigt omfang videregive oplysninger til indehaveren af tilladelsen om overtr√¶delse af bestemmelser omfattet af ¬ß 13, stk. 1, nr. 1, eller ¬ß 14, stk. 1, som indehaveren, en chauff√łr eller en anden, der optr√¶der i indehaverens interesse, har beg√•et i forbindelse med udf√łrelsen af erhvervet.

§ 16.

En afg√łrelse om tilbagekaldelse efter ¬ß 12, stk. 1-3, ¬ß 13, stk. 1-3, og ¬ß 14, stk. 1, kan af den, afg√łrelsen vedr√łrer, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal, inden 4 uger efter at afg√łrelsen er meddelt den p√•g√¶ldende, frems√¶ttes over for transport-, bygnings- og boligministeren, der anl√¶gger sag mod den p√•g√¶ldende i den borgerlige retsplejes former, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En afg√łrelse om tilbagekaldelse efter ¬ß 12, stk. 3, 2. pkt., ¬ß 13, stk. 3, 2. pkt., eller ¬ß 14, stk. 2, kan, inden 4 uger efter at den er meddelt den p√•g√¶ldende, forlanges indbragt for domstolene af anklagemyndigheden efter fremgangsm√•den i straffelovens ¬ß 78, stk. 3, hvor sagen behandles i strafferetsplejens former.

Stk. 3. Anmodning om sagsanl√¶g i forbindelse med afg√łrelser om tilbagekaldelse efter ¬ß 12, stk. 1, nr. 1, ¬ß 12, stk. 2 eller 3, ¬ß 13, stk. 1, nr. 1, ¬ß 13, stk. 2 eller 3, eller ¬ß 14, stk. 1, har ops√¶ttende virkning, medmindre retten bestemmer andet. Findes tilbagekaldelsen lovlig ved dommen, kan det i dommen bestemmes, at anke ikke har ops√¶ttende virkning.

Stk. 4. Anmodning om sagsanl√¶g i forbindelse med afg√łrelser om tilbagekaldelse efter ¬ß 12, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller ¬ß 13, stk. 1, nr. 2 eller 3, har ikke ops√¶ttende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den p√•g√¶ldende under sagens behandling skal have adgang til at ud√łve den virksomhed, tilladelsen vedr√łrer. Ankes en dom, hvorved tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden ikke m√• ud√łves under sagens behandling.

§ 17.

En afg√łrelse om afslag p√• fornyelse af tilladelser og godkendelser efter ¬ß 3, stk. 2, nr. 5, 6 eller 7, ¬ß 3, stk. 3, nr. 4 eller 6, ¬ß 5, stk. 2, nr. 5, 6 eller 7, ¬ß 5, stk. 3, nr. 4 eller 6, eller ¬ß 7, stk. 2, nr. 6, kan af den, afg√łrelsen vedr√łrer, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal, inden 4 uger efter at afg√łrelsen er meddelt den p√•g√¶ldende, frems√¶ttes over for transport-, bygnings- og boligministeren, der anl√¶gger sag mod den p√•g√¶ldende i den borgerlige retsplejes former, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En afg√łrelse om afslag p√• fornyelse efter ¬ß 3, stk. 3, nr. 5, ¬ß 5, stk. 3, nr. 5, eller ¬ß 7 stk. 2, nr. 5, kan, inden 4 uger efter at den er meddelt den p√•g√¶ldende, forlanges indbragt for domstolene af anklagemyndigheden efter fremgangsm√•den i straffelovens ¬ß 78, stk. 3, hvor sagen behandles i strafferetsplejens former.

Stk. 3. Anmodning om sagsanl√¶g i forbindelse med afg√łrelser om afslag p√• fornyelse af tilladelser og godkendelser, hvis indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen ikke l√¶ngere opfylder betingelserne i ¬ß 3, stk. 2, nr. 7, ¬ß 3, stk. 3, nr. 5 eller 6, ¬ß 5, stk. 2, nr. 7, ¬ß 5, stk. 3, nr. 5 eller 6, eller ¬ß 7, stk. 2, nr. 5 eller 6, har ops√¶ttende virkning, medmindre retten bestemmer andet. Findes n√¶gtelsen af fornyelse lovlig ved dommen, kan det i dommen bestemmes, at anke ikke har ops√¶ttende virkning.

Stk. 4. Anmodning om sagsanl√¶g i forbindelse med afg√łrelser om afslag p√• tilladelser og godkendelser, hvis indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen ikke l√¶ngere opfylder betingelserne i ¬ß 3, stk. 2, nr. 5 eller 6, ¬ß 3, stk. 3, nr. 4, ¬ß 5, stk. 2, nr. 5 eller 6, eller ¬ß 5, stk. 3, nr. 4, har ikke ops√¶ttende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den p√•g√¶ldende under sagens behandling skal have adgang til at ud√łve den virksomhed, tilladelsen vedr√łrer. Ankes en dom, hvorved afslag p√• fornyelse ikke findes lovlig, kan den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomheden ikke m√• ud√łves under sagens behandling.

§ 18.

Tilladelse eller godkendelse efter denne lov bortfalder, hvis indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen afg√•r ved d√łden eller oph√łrer med at opfylde betingelserne i ¬ß 3, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, ¬ß 3, stk. 3, nr. 1, 2 eller 3, ¬ß 5, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, ¬ß 5, stk. 3, nr. 1, 2, eller 3, eller ¬ß 7, stk. 2, nr. 1 eller 3.

Stk. 2. En tilladelse udstedt til en virksomhed efter §§ 3 eller 5 bortfalder, hvis den godkendte ansvarlige leder fratræder virksomheden. Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter den ansvarlige leders fratrædelse give midlertidig tilladelse til at fortsætte virksomheden med henblik på ansættelse af en ny ansvarlig leder.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan give midlertidig tilladelse til et d√łdsbo, en √¶gtef√¶lle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der er under rekonstruktion, et konkursbo eller en v√¶rge for en person, der er under v√¶rgem√•l eller under samv√¶rgem√•l efter v√¶rgem√•lsloven ¬ß¬ß 5 eller 7, til at forts√¶tte virksomheden med henblik p√• rekonstruktion, afh√¶ndelse, afvikling el.lign.

Stk. 4. Midlertidige tilladelser efter stk. 3 g√¶lder indtil 6 m√•neder fra d√łdsfaldet, rekonstruktionsbehandlingens indledning, konkursdekretets afsigelse, v√¶rgem√•lets iv√¶rks√¶ttelse eller den ansvarlige leders fratr√¶delse. Transport-, bygnings- og boligministeren kan dog i s√¶rlige tilf√¶lde forl√¶nge de midlertidige tilladelser yderligere.

§ 19.

Tilladelser og chauff√łrkort, der er tilbagekaldt eller bortfaldet, skal straks afleveres til transport-, bygnings- og boligministeren.

K√łrselskontorets pligter

§ 20.

Et k√łrselskontor skal l√łbende og digitalt indsamle og opbevare oplysninger om den taxik√łrsel, der s√¶lges af k√łrselskontoret, jf. ¬ß 4, stk. 2. For hver k√łrselsopgave skal der indsamles f√łlgende oplysninger:

1) Bilens registreringsnummer,

2) chauff√łrkortnummer,

3) dato for k√łrslen,

4) k√łrslens begyndelses- og sluttidspunkt,

5) antal k√łrte kilometer,

6) betalingen,

7) start- og slutpunkt angivet som gps-koordinater og

8) √łvrige gps-koordinater.

Stk. 2. Et k√łrselskontor skal digitalt for hver chauff√łrs vagt indsamle og opbevare oplysninger om:

1) Bilens registreringsnummer,

2) start- og sluttidspunkt,

3) chauff√łrkortnummer og

4) bilens kilometertællers visning ved vagtens start- og sluttidspunkt.

Stk. 3. K√łrselskontoret skal l√łbende og digitalt indsamle og opbevare data, der kan indg√• i samordnede digitale trafikl√łsninger og til statistiske form√•l.

Stk. 4. Et k√łrselskontors administrative systemer skal gennemg√• en √•rlig systemrevision med henblik p√• at sikre datasikkerhed og datakvalitet. Der skal i den forbindelse udf√¶rdiges en erkl√¶ring om den udf√łrte systemrevision af en uafh√¶ngig revisor. Erkl√¶ringen skal indsendes til transport-, bygnings- og boligministeren.

Stk. 5. K√łrselskontoret skal s√łrge for, at en kunde efter en k√łrt taxitur kan f√•

1) de oplysninger, der fremgår af stk. 1, nr. 1-6,

2) oplysning om k√łrselskontorets navn og

3) information om klageadgang, jf. stk. 7.

Stk. 6. K√łrselskontoret skal efter anmodning fra myndighederne indsende de indsamlede oplysninger efter stk. 1-3 eller dele heraf i digital form.

Stk. 7. Et k√łrselskontor skal etablere en klageordning og v√¶re tilsluttet et uafh√¶ngigt landsd√¶kkende klagen√¶vn, som taxibranchen skal oprette.

Stk. 8. K√łrselskontoret er ansvarlig for, at den k√łrsel, der s√¶lges af k√łrselskontoret, ikke s√¶lges til en h√łjere pris end de landsd√¶kkende prislofter efter ¬ß 21.

Stk. 9. K√łrselskontoret er ansvarlig for, at biler, der er knyttet til k√łrselskontoret, har en erhvervsansvarsforsikring.

Stk. 10. Transport-, bygnings- og boligministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler om de oplysninger, som et k√łrselskontor skal indsamle, opbevare og indsende, jf. stk. 1-3 og 6.

Stk. 11. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om en systemrevision, jf. stk. 4.

Stk. 12. Transport-, bygnings- og boligministeren kan endvidere fastsætte regler om klagenævnets virke, herunder regler om tilsyn, jf. stk. 7.

Prisloft og prisberegning

§ 21.

Taxik√łrsel er underlagt et landsd√¶kkende prisloft, dog m√• hertil l√¶gges betaling for bro- og f√¶rgetakster m.v.

Stk. 2. Det landsdækkende prisloft beregnes ud fra en starttakst og en samtidig anvendelse af tidstakst og afstandstakst under hele turen. Der fastsættes et prisloft for

1) hverdagsk√łrsel fra kl. 6 indtil kl. 18,

2) k√łrsel aften og nat fra kl. 18 indtil kl. 6 samt i weekender fra fredag kl. 18 indtil mandag kl. 6 og p√• helligdage og

3) k√łrsel p√• s√¶rlige dage.

Stk. 3. Et k√łrselskontor skal beregne kontorets priser efter samme struktur, som anvendes ved beregningen af det landsd√¶kkende prisloft efter stk. 2, 1. pkt. Priserne m√• kun √¶ndres kvartalsvis eller sj√¶ldnere.

Stk. 4. Et k√łrselskontor kan opkr√¶ve betaling for till√¶gsydelser i tilknytning til taxik√łrsel, dog ikke for medbragte k√łrestole, f√łrerhunde el.lign.

Stk. 5. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter det landsdækkende prisloft.

§ 22.

Et k√łrselskontor og en kunde kan forud for en konkret taxik√łrsel aftale en fast pris for k√łrslen. Aftale om en fast pris skal kunne dokumenteres af k√łrselskontoret.

Stk. 2. Et k√łrselskontors priser for ture, hvor der er aftalt en fast pris, skal ud fra en samlet betragtning ligge under k√łrselskontorets annoncerede priser.

§ 23.

K√łrselskontorets priser, herunder for eventuelle till√¶gsydelser, skal fremg√• af k√łrselskontorets hjemmeside.

Biler og udstyr

§ 24.

Erhvervsm√¶ssig persontransport m√• kun udf√łres med biler, der er godkendt og registreret til erhvervsm√¶ssig persontransport.

§ 25.

Under k√łrsel i biler, der er godkendt og registreret til taxik√łrsel, skal taxameter og andet kontroludstyr altid v√¶re i funktion.

Stk. 2. Ved taxik√łrsel skal taxameteret l√łbende vise turens pris, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved taxik√łrsel, hvor der er indg√•et en aftale om fast pris efter ¬ß 22, skal den aftalte pris vises p√• taxameterets display ved k√łrslens p√•begyndelse og under hele turen.

Stk. 4. Biler, der anvendes til taxik√łrsel, skal v√¶re forsynet med indvendig kameraoverv√•gning.

§ 26.

Udvendig p√• biler, der anvendes til taxik√łrsel, skal f√łlgende fremg√•:

1) Prisen for en 10-kilometerstur ved anvendelse af k√łrselskontorets priser.

2) Bilens tilladelsesnummer.

3) K√łrselskontorets navn.

§ 27.

Bilens tilladelsesnummer skal fremg√• udvendig p√• biler, der udf√łrer erhvervsm√¶ssig persontransport for en offentlig myndighed.

§ 28.

Transport-, bygnings- og boligministeren fasts√¶tter regler om bilernes afm√¶rkning, indretning og udstyr, om bilens og udstyrets anvendelse, herunder krav til milj√łegenskaber og energieffektivitet, og om kontroludstyr og kontroloplysninger m.v. Ministeren kan endvidere fasts√¶tte regler om, at indberetning af oplysninger om biler og udstyr skal ske i digital form, herunder ved anvendelse af elektroniske blanketter m.v.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren fasts√¶tter regler med henblik p√• gennemf√łrelse af EU-regulering om taxametre.

Kommunale kontrakter med k√łrselskontorer

§ 29.

En kommune kan indg√• kontrakt med et k√łrselskontor om at stille en eller flere taxier til r√•dighed i kommunen eller i en del af kommunen i et givent tidsrum.

Stk. 2. Flere kommuner, der geografisk grænser op til hinanden, kan samarbejde om at indgå kontrakt efter stk. 1.

Stk. 3. Det k√łrselskontor, der har indg√•et en kontrakt efter stk. 1 eller 2, skal udf√łre taxik√łrslen til samme priser, som g√¶lder for k√łrselskontorets √łvrige k√łrsel.

Godkendelse af uddannelsessteder m.v.

§ 30.

Transport-, bygnings- og boligministeren godkender de uddannelsessteder, der tilbyder kursus som nævnt i § 7, stk. 2, nr. 7. Der kan knyttes vilkår til godkendelsen.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren fasts√¶tter regler om adgangsbetingelser til kursus som n√¶vnt i ¬ß 7, stk. 2, nr. 7, herunder sprogkrav, om indholdet af kurset, krav til pr√łver og krav til godkendelse af uddannelsessteder efter stk. 1, herunder krav til undervisere og udstyr.

§ 31.

Transport-, bygnings- og boligministeren f√łrer tilsyn med uddannelsessteder godkendt i henhold til ¬ß 30, stk. 1.

Stk. 2. Et godkendt uddannelsessted efter ¬ß 30, stk. 1, skal give transport-, bygnings- og boligministeren adgang til uddannelsesstedet med tilh√łrende lokaler, udlevere dokumenter, som relaterer sig til det godkendte kursus, og bist√• ved tilsynet.

§ 32.

Transport-, bygnings- og boligministeren kan tilbagekalde en godkendelse udstedt til et godkendt uddannelsessted, hvis

1) uddannelsesstedet groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen eller

2) der ikke har været uddannelsesvirksomhed inden for de seneste 12 måneder.

Afgifter og gebyrer

§ 33.

For udstedelse, fornyelse og √¶ndring af tilladelser til erhvervsm√¶ssig persontransport i biler, jf. ¬ß 3, betaler den godkendte virksomhed en afgift p√• 600 kr. pr. tilladelse med gyldighed i til og med 5 √•r og 1.200 kr. pr. tilladelse med gyldighed over 5 √•r. Bel√łbene reguleres en gang √•rligt pr. 1. januar med den sats for det generelle pris- og l√łnindeks, der er fastsat af Finansministeriet. Transport-, bygnings- og boligministeren offentligg√łr reguleringer hvert √•r, f√łrste gang pr. 1. januar 2019.

Stk. 2. Sker betalinger ikke rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Stk. 3. Ved oparbejdelse af store overskud i ordningen kan overskuddet tilbagebetales til de virksomheder, som har betalt afgift.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren fasts√¶tter gebyrer for behandling af ans√łgning om og udstedelse af tilladelse til at drive k√łrselskontor, udstedelse af chauff√łrkort og godkendelse af uddannelsessteder samt n√¶rmere regler om opkr√¶vning m.v. af afgifter og gebyrer, herunder regler om betaling for rykkerskrivelser.

Delegation og klageadgang

§ 34.

Transport-, bygnings- og boligministeren kan bemyndige myndigheder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til at ud√łve ministerens bef√łjelser i medf√łr af denne lov eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fasts√¶tte regler om adgangen til at klage over afg√łrelser truffet i henhold til denne lov eller forskrifter udstedt i medf√łr heraf, herunder at afg√łrelserne skal p√•klages inden en bestemt frist, eller at afg√łrelserne ikke kan p√•klages.

Straffebestemmelser

§ 35.

Medmindre h√łjere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med b√łde den, der

1) overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 1 eller 8, § 4, stk. 2, § 5, stk. 1, § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, § 10, § 20, stk. 1-9, § 21, stk. 3 eller 4, § 22, stk. 2, §§ 23-27, § 37, stk. 2 eller 3, § 38 eller § 40, stk. 2, eller

2) overtr√¶der vilk√•r, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse i henhold til loven eller forskrifter, der er udstedt i medf√łr af loven.

Stk. 2. Indehaveren af en tilladelse til erhvervsm√¶ssig persontransport, jf. ¬ß 3, stk. 1, eller en tilladelse i henhold til ¬ß 1, stk. 1, i lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, kan straffes med b√łde, hvis indehaveren ikke har sikret sig, at dennes chauff√łrer i overensstemmelse med ¬ß 7, stk. 1, er i besiddelse af chauff√łrkort, i besiddelse af f√łrerkort, jf. ¬ß 33, stk. 1, i bekendtg√łrelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxik√łrsel m.v., eller i besiddelse af dokumentation i henhold til ¬ß 34, stk. 1, 2. pkt., i bekendtg√łrelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxik√łrsel m.v. for at have gennemf√łrt og best√•et et af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt kursus, jf. ¬ß 36 i bekendtg√łrelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxik√łrsel m.v.

Stk. 3. For overtr√¶delser af forskrifter, der fasts√¶ttes i medf√łr af loven, kan der fasts√¶ttes straf af b√łde.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Der kan ved udm√•ling af straffen efter stk. 1 l√¶gges v√¶gt p√•, hvilke √łkonomiske gevinster der er opn√•et eller fors√łgt opn√•et ved den p√•g√¶ldende overtr√¶delse, og karakteren af den beg√•ede overtr√¶delse.

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 36.

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, oph√¶ves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. ¬ß 1, stk. 1, og ¬ß 4 a, stk. 1, i lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, oph√¶ves den 1. marts 2018.

Stk. 4. Loven finder bortset fra ¬ß¬ß 12-16, 18 og 19 ikke anvendelse for tilladelser og godkendelser udstedt i medf√łr af lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013. For s√•danne tilladelser og godkendelser finder de hidtil g√¶ldende regler i lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013 og regler udstedt i medf√łr heraf anvendelse, indtil tilladelserne og godkendelserne udl√łber eller ombyttes.

Stk. 5. Ans√łgning om tilladelse udstedt i henhold til ¬ß 1, stk. 1, eller godkendelse udstedt i henhold til ¬ß 4 a, stk. 1, i lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, som er modtaget af en myndighed inden udgangen af 2017, kan indtil den 1. marts 2018 im√łdekommes, hvis ans√łgeren opfylder betingelserne i ¬ß 3 eller i ¬ß 4 a i lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013.

Stk. 6. Bekendtg√łrelse nr. 1085 af 11. september 2015 om energi- og milj√łkrav til taxier m.v. forbliver i kraft, indtil den oph√¶ves eller afl√łses af bestemmelser udstedt i medf√łr denne lov.

§ 37.

Tilladelser og godkendelser udstedt i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, forbliver i kraft indtil udl√łb af disses gyldighedsperiode.

Stk. 2. Tilladelser omfattet af stk. 1 skal medbringes i bilen under k√łrslen og skal p√• forlangende forevises kontrolmyndighederne.

Stk. 3. F√łrerkort i henhold til ¬ß 33, stk. 1, i bekendtg√łrelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxik√łrsel m.v. skal medbringes i bilen under k√łrslen og skal v√¶re anbragt synligt for passagererne.

Stk. 4. Den myndighed, der har udstedt en tilladelse eller godkendelse i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, skal fortsat f√łre tilsyn med, at indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen opfylder betingelserne for at besidde denne. Myndigheden kan med ¬Ĺ √•rs varsel overdrage forpligtelsen til transport-, bygnings- og boligministeren. Transport-, bygnings- og boligministeren kan dog i s√¶rlige situationer acceptere at overtage forpligtelsen fra en myndighed med et kortere varsel end ¬Ĺ √•r.

§ 38.

Indehaveren af en tilladelse til taxik√łrsel, der er udstedt i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, som i medf√łr heraf skulle v√¶re tilsluttet et bestillingskontor, skal fortsat v√¶re tilsluttet et bestillingskontor. Dette g√¶lder dog ikke, hvis der ikke er oprettet et bestillingskontor.

Stk. 2. Indehaveren af en tilladelse til taxik√łrsel m.v., der er udstedt i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, kan ikke indg√• aftale med et k√łrselskontor oprettet i medf√łr af ¬ß 5 om udf√łrelse af taxik√łrsel.

Stk. 3. Indehaveren af en tilladelse i henhold til ¬ß 3 kan ikke indg√• aftale med et bestillingskontor om udf√łrelse af taxik√łrsel i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013.

§ 39.

En tilladelse til taxik√łrsel, der er udstedt i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, kan ombyttes til en tilladelse i henhold til ¬ß 3, hvis indehaveren opfylder betingelserne herfor. Tilladelsen, der er n√¶vnt i 1. pkt., kan udstedes til en virksomhed, hvis denne ejes af indehaveren af den p√•g√¶ldende tilladelse til taxik√łrsel, der er udstedt i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, og indehaveren er ansvarlig leder af virksomheden.

Stk. 2. Tilladelser ombyttet efter stk. 1 udstedes med samme udl√łbsdato som de tidligere udstedte tilladelser til taxik√łrsel. Ved ombytning af flere tilladelser med forskellig udl√łbsdato l√¶gges den seneste udl√łbsdato til grund for samtlige tilladelser. Udl√łbsdatoen kan dog ikke fasts√¶ttes tidligere end den 31. marts 2021.

Stk. 3. Ved udstedelse af tilladelse efter stk. 1 skal indehaveren indlevere et tilsvarende antal tilladelser til taxik√łrsel i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, til transport-, bygnings- og boligministeren.

Stk. 4. Afg√•r indehaveren af en tilladelse til taxik√łrsel, der er udstedt i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, ved d√łden eller mister denne p√• anden m√•de evnen til at udnytte tilladelsen, kan transport-, bygnings- og boligministeren indtil den 31. december 2020 efter ans√łgning tildele en tilladelse i henhold til ¬ß 3 til indehaverens √¶gtef√¶lle eller livsarving, der i en l√¶ngere √•rr√¶kke har deltaget i udnyttelsen af tilladelsen.

Stk. 5. Bliver indehaveren af en tilladelse til taxik√łrsel, der er udstedt i henhold til lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, skilt, kan transport-, bygnings- og boligministeren efter ans√łgning indtil den 31. december 2020 tillade, at taxitilladelsen ombyttes med en tilladelse i henhold til ¬ß 3, som udstedes til indehaverens tidligere √¶gtef√¶lle, der har deltaget i udnyttelsen af tilladelsen.

§ 40.

Chauff√łrer, der udf√łrer offentlig servicetrafik i henhold til ¬ß 2, stk. 5, i lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, og som alene har gennemf√łrt og best√•et et kursus godkendt i henhold til ¬ß 32, stk. 1, nr. 1, i bekendtg√łrelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxik√łrsel m.v., kan efter lovens ikrafttr√¶den forts√¶tte denne virksomhed indtil udl√łbet af gyldighedsperioden for det k√łrekort til erhvervsm√¶ssig k√łrsel, der er udstedt til den p√•g√¶ldende.

Stk. 2. Bevis for gennemf√łrelse af det kursus, der er n√¶vnt i stk. 1, skal medbringes i bilen under k√łrslen og skal p√• forlangende forevises kontrolmyndighederne.

§ 41.

Indtil den 31. december 2020 udstedes √•rligt 500 nye tilladelser til erhvervsm√¶ssig persontransport i henhold til ¬ß 3 fordelt med 125 tilladelser pr. kvartal, jf. dog stk. 2. Ans√łges der inden for et kvartal om flere end 125 tilladelser i henhold til ¬ß 3, sker fordelingen ved lodtr√¶kning. En ans√łger kan maksimalt ans√łge om tildeling af 20 tilladelser pr. kvartal.

Stk. 2. I 2018 udstedes 650 nye tilladelser til erhvervsm√¶ssig persontransport i henhold til ¬ß 3 fordelt med 200 i f√łrste kvartal og 150 i de tre f√łlgende kvartaler. Ans√łges der inden for et kvartal om flere tilladelser end det antal, der kan udstedes i henhold til 1. pkt., sker fordelingen ved lodtr√¶kning. En ans√łger kan maksimalt ans√łge om tildeling af 20 tilladelser pr. kvartal.

Stk. 3. Modtageren af en tilladelse i henhold til stk. 1 og 2 skal inden for en frist af 2 måneder fra datoen for udstedelsen af tilladelsen oplyse transport-, bygnings- og boligministeren om registreringsnummer for den bil, tilladelsen anvendes til. Opfyldes denne betingelse ikke, bortfalder tilladelsen.

Stk. 4. Tilladelser, der ikke er blevet udnyttet, vil blive tillagt antallet af tilladelser, der udstedes i det f√łrste kvartal √•ret efter.

Stk. 5. Ikke udnyttede tilladelser til taxik√łrsel i henhold til ¬ß 1, stk. 1, i lov om taxik√łrsel m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 107 af 30. januar 2013, og tilladelser i henhold til ¬ß 3, der i medf√łr af ¬ß 19 er afleveret til transport-, bygnings- og boligministeren, genudstedes indtil den 31. december 2020 efter ans√łgning i overensstemmelse med proceduren i stk. 1, 2 og 4.

§ 42.

En tilladelse til limousinek√łrsel, sygetransport eller offentlig servicetrafik, hvis gyldighed udl√łber inden udgangen af 2020, kan ved udl√łb af tilladelsens gyldighedsperiode ombyttes til en tilladelse i henhold til ¬ß 3, hvis indehaveren opfylder betingelserne herfor.

Stk. 2. Tilladelser efter stk. 1 udstedes med gyldighed fra det tidspunkt, hvor tilladelsen til limousinek√łrsel, sygetransport eller offentlig servicetrafik udl√łber, til og med udgangen af 2021.

§ 43.

Indehavere af en tilladelse til at drive k√łrselskontor i et landdistrikt, jf. ¬ß 6, jf. ¬ß 5, skal f√łrst efterleve kravene i ¬ß 20 fra og med den 1. januar 2021.

Ændringer i anden lovgivning og territorial anvendelse

§ 44.

I lov om busk√łrsel, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1050 af 12. november 2012, som √¶ndret ved ¬ß 2 i lov nr. 1639 af 26. december 2013, ¬ß 10 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, ¬ß 2 i lov nr. 746 af 1. juni 2015 og ¬ß 4 i lov nr. 710 af 8. juni 2017, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. I ¬ß 12, stk. 4, nr. 1 og nr. 2, litra a, √¶ndres ¬Ľlov om taxik√łrsel¬ę til: ¬Ľtaxiloven¬ę.

§ 45.

I lov om godsk√łrsel, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1051 af 12. november 2012, som √¶ndret ved ¬ß 1 i lov nr. 1639 af 26. december 2013, ¬ß 11 i lov nr. 742 af 1. juni 2015 og ¬ß 1 i lov nr. 746 af 1. juni 2015, foretages f√łlgende √¶ndring:

1. I ¬ß 3, stk. 4, nr. 1 og nr. 2, litra a, √¶ndres ¬Ľlov om taxik√łrsel¬ę til: ¬Ľtaxiloven¬ę.

§ 46.

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland.

taxa

Bestil din taxa her