Taxi
Taxi

Taxa Syd har sendt bekymrings brev vedrørende tilsyn med overholdelse af taxi loven til politikerne på Christiansborg

Bekymringsbrev vedrørende tilsyn med overholdelse af taxiloven

Att:
Transportministeriet, Benny Engelbrech (S)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Henning Hyllested (EL)
Andreas Steenberg (RV)
Hans Kristian Skibby (DF)
Niels Flemming Hansen (KF)
Anne Valentina Berthelsen (SF)
Ole Birk Olesen (LA)

Sendt til: trm@trm.dk, kristian.lorentzen@ft.dk, henning.hyllested@ft.dk, andreas.steenberg@ft.dk,
hans.skibby@ft.dk, niels.hansen@ft.dk, anne.berthelsen@ft.dk, ole.birk@ft.dk
Bekymringsbrev vedrørende tilsyn med overholdelse af taxiloven
Der gælder efter den nye taxilov, som trådte i kraft den 1.1.2018, en lang række krav til taxavognmænd.

Jeg sender dette brev på vegne af Taxa Syd a.m.b.a, fordi vi har observeret adfærd og prissætning fra andre
taxaselskaber og vognmænd, som på det kraftigste indikerer, at reglerne i den nye taxilov ikke overholdes af
en række aktører. Dette gør sig også gældende for visse af de større aktører i markedet.

Mistanken uddybes nærmere under de enkelte punkter nedenfor.
Da en eventuel manglende overholdelse af reglerne skævvrider markedet, herunder gør det muligt kraftigt
at underbyde de taxaselskaber i markedet, som overholder reglerne, har vi søgt om aktindsigt i
Færdselsstyrelsens tilsyn. Færdselsstyrelsens svar af 12.8.2020 er vedlagt nærværende skrivelse.

Af Færdselsstyrelsens svar fremgår, at der siden 1. januar 2018 er oprettet 169 tilsynssager (115 vedr. nye
tilladelser/54 vedr. gamle tilladelser), hvoraf 53 sager er færdigbehandlet (34 vedr. nye tilladelser/19 vedr.
gamle tilladelser). Der er altså tale om, at rundt regnet 31,4 % af tilsynssagerne er afsluttet. Vi bemærker
desuden, at der ikke er eller har været en eneste tilsynssag på en række af de krav, der fremgår af den nye
taxilov. Vi henviser eksempelvis til bemærkningerne om garantistillelse nedenfor.

På nuværende tidspunkt er vi af den opfattelse, at ca. 70 % af vognmændene har konverteret deres tilladelser
til tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og dermed til fulde er omfattet af den nye taxilov. Vi har
dog ikke mulighed for at verificere dette tal.
Vedrørende krav til ansættelsesvilkår i den nye taxilov
Lønudgifter og øvrige vilkår for chaufførerne er en meget væsentlig faktor i forbindelse med fastsættelsen af
priser i taximarkedet. Løn er den største økonomiske udgiftspost for langt de fleste vognmænd.

Taxilovens § 10 stiller en række krav til minimumsvilkår for chaufførerne.

Vi oplever pt. konkurrence til sådanne priser, at der er en overvejende formodning for, at taxilovens § 10 ikke
overholdes af en række vognmænd, idet der ellers ville være tale om direkte underskudsgivende forretninger. Vi har desuden talt med chauffører hos sådanne vognmænd, der bekræfter, at deres vilkår ikke lever op
til de minimumsvilkår, som loven stiller krav om.

Af Færdselsstyrelsens svar på anmodningen om aktindsigt fremgår, at Færdselsstyrelsen først påbegynder et
effektivt tilsyn med ansættelsesvilkårene for chauffører fra 1. april 2021. Derudover fremgår, at antallet af
eksisterende tilsynssager ikke er nævneværdigt ift. ansættelsesvilkår/overenskomstforhold samt at der ikke
er færdigbehandlet en eneste sag på området.
Vedrørende krav til garantistillelse i den nye taxilov
Af taxilovens § 3 fremgår en række krav til virksomheder, der søger om tilladelse til erhvervsmæssig
persontransport. Disse betingelser skal være opfyldt til stadighed.

Det følger af taxilovens § 3, stk. 2, nr. 6, at transport- bygnings og boligministeren efter ansøgning kan
udstede tilladelser til erhvervsmæssig persontransport til virksomheder, som har en egenkapital på mindst
kr. 40.000 for den første tilladelse samt kr. 20.000 for hver yderligere tilladelse.

Denne forpligtelse kan, i henhold til forarbejderne til bestemmelsen, ligeledes opfyldes via en tilsvarende
bank- eller forsikringsgaranti.

Ud fra Færdselsstyrelsens svar på anmodningen om aktindsigt er der ikke - efter lovens ikrafttræden 1.1.2018
- oprettet en eneste sag i Færdselsstyrelsen om tilsyn med egenkapital/garanti. Ikke nok med at der således
ikke er ført effektivt tilsyn med dette krav – der er ikke ført noget tilsyn med overholdelsen af kravet.

Det kan tilføjes, at der via CVR-registeret kan indentificeres et ikke ubetydeligt antal selskaber med tilladelser
til erhvervemæssig persontransport, som jf. deres seneste årsrapporter har en egenkapital, der ikke
(længere) lever op til ovenstående krav. Det er desuden ikke svært at forestille sig en situation, hvor en
vognmands eventuelle bankgaranti er bortfaldet.

—oo0oo—

Vi har ikke til hensigt her at uddybe alle de krav i den nye taxilov, som efter vores opfattelse pt. er genstand
for manglende overholdelse. Nærværende brev er blot udtryk for, at vi er bekymrede.

Der er behov for et effektivt tilsyn på området for, at alle konkurrerer på lige vilkår.
Vi risikerer at blive de store tabere i markedet, fordi vi – efter bedste evne - forsøger at overholde reglerne
til fulde. I modsætning til en række andre aktører.
Det gør ikke bekymringen mindre, at vi har en stærk mistanke om, at Færdselsstyrelsen er bekendt med de
problemstillinger, som er angivet i nærværende brev, men ikke har ressourcerne – eller ikke prioriterer ressourcerne - til hverken at færdigbehandle tilsynssager eller i øvrigt at føre et effektiv tilsyn.

Vi ser frem til at høre jeres holdning(er) til ovenstående problemstillinger samt til løsningen heraf.

Med venlig hilsen
Tadzudin Kasami
Taxa Syd a.m.b.a

taxa

Bestil din taxa her