Taxi
Taxi
Bekendtgørelse 826

Bekendtgørelse 826

Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

I medfør af § 12, stk. 1, nr. 12, samt § 16 stk. 2 i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 som ændret ved lov nr. 533 af 12. juni 2009 fastsættes:

Definitioner

§ 1. Biler, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, opdeles i følgende kategorier:

1) Almindelig bil:

Bil indrettet til højst 5 voksne personer, føreren medregnet.

2) Storvogn I:

Bil indrettet til 6 eller 7 voksne personer, føreren medregnet.

3) Storvogn II:

Bil indrettet til 8 eller 9 voksne personer, føreren medregnet.

Stk. 2. Måling og angivelse af brændstofforbrug, samt opdeling i energiklasser, fremgår af bilag 1 til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af personbiler.

Stk. 3. Ved Euro 5 og Euro 6 forstås i denne bekendtgørelse Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), bilag 1, skema 1 og 2.

Energi- og miljøkrav

§ 2. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 4, gælder følgende krav til energiklasser for biler omfattet af § 1:

1) Almindelig bil, skal være i energiklasse C eller bedre (mindst 14,3 km/l for benzinbiler og 16,1 km/l for dieselbiler).

2) Storvogn I, skal være i energiklasse D eller bedre (mindst 12,5 km/l for benzinbiler og 14,1 km/l for dieselbiler).

3) Storvogn II, skal være i energiklasse F eller bedre (mindst 10,5 km/l for benzinbiler og 11,9 km/l for dieselbiler).

§ 3. Biler omfattet af § 1 skal opfylde kravene til Euro 5. Fra den 1. januar 2011 skal alle kategorier, som er registreret første gang på denne dato eller senere, opfylde Euro 6, jf. dog § 4.

§ 4. Følgende biler er undtaget fra kravene i § 2 og § 3:

1) Limousiner, som har en akselafstand over 3500 mm, eller som er registreret første gang for mere end 35 år siden.

2) Biler udstyret med fastmonteret lift og indrettet til befordring af mindst 2 kørestole.

§ 5. Alle dieseldrevne biler, der er omfattet af § 1, og som ikke er forsynet med partikelfilter, skal senest den 1. juli 2014 være eftermonteret med partikelfilter.

Stk. 2. Kontrollen af at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af partikelfiltre til eftermontering og for den kontrol, synsvirksomheden skal foretage.

Regulering

§ 6. Færdselsstyrelsen drøfter i samarbejde med relevante organisationer og myndigheder kravene til energieffektivitet i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. På dette grundlag udarbejdes en vurdering af, om der er behov for en justering af kravene. Denne vurdering offentliggøres én gang årligt inden udgangen af april måned.

Straf

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-5, stk. 1.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2009 og gælder for biler, der registreres til taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport første gang her i landet fra denne dato.

Overgangsbestemmelser

§ 9. Biler, omfattet af § 1, for hvilke der er indgået bindende aftaler inden den 1. juli 2009 om levering inden udgangen af 2009, kan dog registreres til og med den 31. december 2009 forudsat, at der foreligger en af Færdselsstyrelsen udstedt dispensation jf. stk. 2.

Stk. 2. Dispensationsansøgning indsendes til Færdselsstyrelsen vedlagt dokumentation for, at der er indgået bindende aftale inden den 1. juli 2009 om levering inden udgangen af 2009, samt at bilerne er bestilt med taxikørsel som anvendelsesformål.

taxa

Bestil din taxa her