Taxi
Taxi
Bekendtgørelse 399

Bekendtgørelse 399

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v. med de ændringer der er fremkommet til og med 1. januar 2007.

Kapitel 1

Godkendelse og indretning m.v. af taxier, limousiner og biler til sygetransport

§ 1. Motorkøretøj, der anvendes til taxikørsel, herunder limousinekørsel, eller til sygetransport, skal være godkendt og registreret hertil. Motorcykel kan ikke godkendes til disse anvendelser.

§ 2. En taxi og en limousine skal ved standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse være godkendt til taxikørsel eller fundet egnet hertil (d.v.s. opfylde kravene i §§ 3-4), medmindre bilen tilsvarende findes egnet og godkendes af en synsvirksomhed.

Stk. 2. Bilen kan godkendes til befordring af personer i kørestole, uanset denne indretning ikke er omfattet af en typegodkendelse, jf. stk. 1.

§ 3. En taxi skal være indrettet til befordring af mindst 5 og højst 9 personer, føreren medregnet. En limousine skal være indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. En taxi skal have lukket karrosseri med mindst 2 døre til ind- og udstigning for passagerer.

Stk. 2. Antallet af personer, føreren medregnet, som en taxi eller limousine kan godkendes til, fastsættes på baggrund af antallet af siddepladser forsynet med sikkerhedsseler. I taxier eller limousiner, indrettet med sæder der ikke er forsynet med sikkerhedsseler, og hvor de enkelte siddepladser ikke er udformet som entydige siddepladser, skal antallet af personer fastsættes på baggrund af, at bredden af siddepladsen for hver voksen person højst må være 450 mm.

§ 4. Passagerrummet i en taxi og en limousine skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet og som tændes automatisk, når en hvilken som helst af bilens døre åbnes.

§ 5. Bil til sygetransport skal være indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

Kapitel 2

Taxameter, kontrolapparat og plombering m.v.

§ 6. En taxi skal være udstyret med taxameter. Taxametret skal til enhver tid fungere korrekt og i overensstemmelse med de gældende takster. Det skal angive det indkørte beløb og den takst, hvortil det er stillet. Disse angivelser skal uden vanskelighed kunne aflæses af passagererne og være forsynet med belysning, når taxametret slås til.

Stk. 2. Et mekanisk eller elektromekanisk taxameter skal være godkendt og mærket (e-mærket) i henhold til Rådets direktiv nr. 77/95/EØF om mekaniske taxametre, jf. dog § 20.

Stk. 3. Elektroniske taxametre skal enten opfylde specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148 eller opfylde og være godkendt og mærket i henhold til de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter som er anført som bilag 1 til bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer, herunder de generelle væsentlige krav, som er anført i direktivets bilag 1 og de særlige krav, som er anført i direktivets bilag MI-007, jf. nærmere nedenfor.

1) Dokumentation for opfyldelse af specifikationerne om konstruktion, indretning og funktion i Europæisk Standard EN 50148:
For hver taxametertype, der opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, skal der foreligge erklæring fra taxameterfabrikanten om, at hvert taxameter i en serienummerrække opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148. I stedet for erklæringen kan udstedes en prøvningsrapport fra et akkrediteret prøvningslaboratorium, der for den konkrete taxametertype dokumenterer opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148. Laboratoriet skal være akkrediteret af DANAK eller af et udenlandsk akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

2) Dokumentation for godkendelse og mærkning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter:
Dokumentation for opfyldelse af direktivets krav skal foreligge i form af en overensstemmelsesvurdering gennemført som beskrevet i artikel 9 i bilag 1 til bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer samt ved CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning i henhold til artikel 7 i bilag 1 til bekendtgørelsen.

3) Dokumentation for opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148 eller godkendelse i henhold til Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter skal forevises for taxameterkontrollanten ved installation af taxametret. Taxameterkontrollanten skal opbevare et eksemplar (kopi) af dokumentationen.

Stk. 4. Der må ikke foretages konstruktive ændringer af taxametret.

Stk. 5. Taxametret og dets forbindelse til taxien (transmission og strømforsyning) skal være plomberet efter reglerne i bilag 1, afsnit III (2).

Stk. 6. Installation, justering, reparation og plombering af taxametre og udstedelse af taxameterattester må kun foretages af en godkendt taxameterkontrollant, jf. kapitel 5. Færdselsstyrelsen kan på nærmere angivne vilkår tillade central overførsel af takstændringer i taxametre via radiotransmission.

Stk. 7. Den senest udfærdigede taxameterattest skal til enhver tid forefindes i taxien og på forlangende forevises for kontrolmyndigheden. Ved kontrolmyndighed forstås politiet, den tilladelsesudstedende myndighed, told- og skatteforvaltningen eller en synsvirksomhed. Der skal udstedes (ny) taxameterattest i følgende tilfælde:

1) Når et taxameter demonteres fra taxien.

2) Når et fabriksnyt taxameter monteres.

3) Ved takstændringer.

4) Ved fornyelse, når dette kræves i forbindelse med periodisk syn, jf. stk. 9.

5) Ved førstegangsmontering.

6) Ved udskiftning til anden dækdimension.

7) Ved udskiftning af taxameter.

8) Ved reparation af taxameter og forbindelser hertil.

9) Ved reparation af kontroltæller og forbindelser hertil (herunder sædekontakt og IR-system).

10) Ved retablering af brudte eller beskadigede plomber. Undtaget herfra er dog fornyelse af plomber ved batteri eller gearkasse, jf. bilag 2, pkt. 13.

Stk. 8. Beskadigede plomberinger skal omgående fornyes, jf. dog bilag 4.

Stk. 9. Når en taxi fremstilles for en synsvirksomhed i forbindelse med registrering eller periodisk syn, skal der samtidig forevises en ikke over 6 måneder gammel taxameterattest.

Stk. 10. Kontrolmyndighederne kan til enhver tid foretage kontrol af taxameter, kontrolapparat og deres plombering. I forbindelse hermed har føreren af taxien pligt til uden betaling at foretage en prøvekørsel over en rimelig strækning ligesom føreren også har pligt til at medvirke ved kontrollen. Kontrolmyndigheden kan til enhver tid forlange en udskrift af taxameteroplysningerne, såfremt dette er teknisk muligt. Udskriften skal være i overensstemmelse med taxametrets og kontrolapparatets udvisende. Kontrolmyndigheden skal efter endt prøvekørsel udstede en kvittering, der angiver begyndelses- og sluttidspunktet for kørslen og taxametrets udvisende. Konstateres der fejl ved taxametret, kan taxien forlanges sat ud af drift, indtil det ved forevisning af en ny taxameterattest er konstateret, at fejlen er udbedret.

Stk. 11. Synsvirksomheder foretager ved syn af taxier stikprøvevis en kontrol af taxametre og kontrolapparater. Såfremt der ved synet konstateres fejl ved taxametre eller kontrolapparater, indberetter synsvirksomheden dette til Færdselsstyrelsen på en af Færdselsstyrelsen udarbejdet blanket.

§ 7. En taxi skal være udstyret med et elektronisk kontrolapparat, der registrerer, hvorvidt der under kørslen har været passagerer i vognen ( kontroltæller besatte kilometre, som anført i trafikbogen ), jf. dog § 20. Kontrolapparatet skal opfylde de i bilag 1, om kontrolapparater, nævnte krav. Bestemmelserne i § 6, stk. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse for kontrolapparat.

§ 8. I en taxi skal der forefindes en oversigt over hovedkomponenterne i taxametersystemet og deres placering. Oversigten skal være påtegnet af den taxameterkontrollant, der har installeret/ændret taxametersystemet, eller en anden taxameterkontrollant med tilstrækkeligt kendskab til taxametersystemet. Oversigten skal på forlangende forevises kontrolmyndigheden eller en synsvirksomhed.

§ 9. En limousine og en bil til sygetransport må ikke være forsynet med taxameter eller kontrolapparat.

Kapitel 3

Taglygte, friskilt, kommunikationsradio, tilladelsesnummerplade og påskrifter m.v.

§ 10. På en taxi skal der være anbragt en taglygte. Taglygten skal være tændt, når der søges hyre. Taglygten må ikke kunne tændes, når taxametret er i funktion. Lygten skal fremad vise grønt lys uden at blænde og være forsynet med påskriften »Taxi« udført i bogstavhøjde på mindst 50 mm. Påskriften »Taxi« må afgive lys af hvid eller gul farve uden at blænde. Den samlede lysende flade skal være mindst 185 cm². Viser lygten lys bagud, skal det være rødt.

Stk. 2. En taxi kan bag forruden have et rektangulært skilt med påskriften »Fri«, der så kan benyttes, når der søges hyre. Skiltet skal i lygtetændingstiden, vise grønt lys fremad, som ikke må blænde. Skiltet må ikke benyttes og ikke kunne lyse, når taxametret er i funktion. Skiltet må endvidere ikke benyttes, når der ikke søges hyre.

Stk. 3. En taxi, der har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, skal være forsynet med kommunikationsudstyr, der har forbindelse til bestillingskontoret samt efter aftale mellem bestillingskontorerne eventuelt til andre bestillingskontorer. Det er ikke tilladt at installere tele- eller radiokommunikation med forbindelse uden om bestillingskontorer, jf. dog stk. 10. Den tilladelsesudstedende myndighed kan i særlige tilfælde, for eksempel til betjening af lægekørsel og lignende, gøre undtagelse herfra. Det er tilladt at installere mobiltelefon til privat brug.

Stk. 4. På taglygten, tagreklameskilt eller bag på taxien skal der tydeligt og synligt være anbragt en tilladelsesnummerplade med tilladelsesnummeret vendende bagud. Tilladelsesnummerpladen skal være fremstillet af vejrbestandigt hårdt plastmateriale eller metal. Ved enhver tilladelsesudstedelse tildeles der den taxi, tilladelsen vedrører, et tilladelsesnummer. Tilladelsesnummeret, der består af det for den pågældende kommune af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte kommunenummer og et af den tilladelsesudstedende myndighed fastsat løbenummer med en bindestreg imellem, påføres tilladelsen. Færdselsstyrelsen tildeler efter ansøgning kommunale fællesskaber et særligt kommunenummer, som skal anvendes på de tilladelser, der er omfattet af det kommunale fællesskab. Det kommunale fællesskab offentliggør områdenummeret på en passende måde. Tilladelsesnummerpladen udleveres mod betaling af den tilladelsesudstedende myndighed sammen med tilladelsen. Bortkommer pladen eller beskadiges den, kan en ny plade udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed mod ny betaling. Samtidig afleveres den hidtil anvendte plade, for så vidt den ikke er bortkommet, i hvilket tilfælde den tilladelsesudstedende myndighed skal kræve skriftlig erklæring herom. Indtil en ny plade kan udleveres, skal der benyttes en erstatningsplade, der ligeledes udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed. Tilladelsesnummerplader må ikke efterlignes eller anvendes uberettiget.

Stk. 5. Tilladelsesindehaveren kan forbyde rygning i taxien. I så fald skal taxien være afmærket herom på en for publikum iøjnefaldende måde, både udvendig og indvendig.

Stk. 6. En taxi skal være forsynet med bagagebærer, bagagerum eller lignende, således at passagererne kan forlange enten én barnevogn eller én cykel medbragt.

Stk. 7. En taxi skal udvendig på begge sider (for- eller bagdør) være forsynet med påskrift om navn og telefonnummer for det bestillingskontor, ejeren er tilsluttet, eller hvis ejeren ikke er tilsluttet et bestillingskontor, ejerens eller firmaets navn, adresse og/eller telefonnummer. Navn, adresse og telefonnummer skal udføres i en bogstavhøjde på mindst 40 mm og en talhøjde på mindst 40 mm. Påskriften skal være i en farve, der tydeligt afviger fra køretøjets farve og eventuelle påførte reklamer. Påskriften skal være direkte påført taxiens karrosseri, og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende. Såfremt påskriften er udført i foliemateriale eller lignende, skal det være udført i et materiale, der efter aftagning ikke kan genanvendes.

Stk. 8. Tilladelsen, et eksemplar af de gældende takstbestemmelser og kørselsreglementet, som udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed, skal opbevares i taxien og på forlangende forevises for passagererne og kontrolmyndighederne.

Stk. 9. I en taxi skal der på et for passagererne iøjnefaldende sted være anbragt et opslag, der angiver, at tilladelse, takstbestemmelser og kørselsreglement forefindes i taxien, samt hvilket antal passagerer taxien er godkendt til.

Stk. 10. En taxi kan være forsynet med overfaldsalarm. Såfremt der i tilknytning til alarmsystemet er installeret lygter, må disse højst bestå af to hurtigt blinkende røde lygter, der er sammenbygget med taglygten.

§ 11. En limousine må ikke være forsynet med det i § 10 nævnte udstyr m.v., bortset fra udstyr nævnt i stk. 3, 5 og stk. 10. Tilladelsen (original) skal opbevares i limousinen og på forlangende forevises passagererne eller kontrolmyndigheden. Limousiner skal på et for passagererne iøjnefaldende sted være forsynet med et opslag, der angiver, hvilket antal passagerer limousinen er godkendt til.

§ 12. En bil til sygetransport må ikke være forsynet med det i § 10 nævnte udstyr m.v., bortset fra udstyr nævnt i stk. 3, 5 og stk. 10. En bil til sygetransport skal udvendigt på begge sider (for- eller bagdør) være forsynet med påskriften »Sygetransport«. Påskriften skal være udført efter bestemmelserne i § 10, stk. 7. Tilladelsen (original) skal opbevares i sygetransporten og på forlangende forevises passagererne eller kontrolmyndigheden.

Kapitel 4

Trafikbog eller printerudskrift

§ 13. I en taxi skal findes en trafikbog, der på forlangende skal forevises og om fornødent udlånes til kontrolmyndigheden. Trafikbogen skal af den tilladelsesudstedende myndighed være godkendt til den pågældende bil og være forsynet med den tilladelsesudstedende myndigheds påtegning herom. Der må kun være én trafikbog i brug ad gangen, uanset om der er flere førere af taxien. Det påhviler den tilladelsesudstedende myndighed, at føre regnskab med, hvilke trafikbøger, der er udleveret til de enkelte tilladelser.

Stk. 2. Trafikbogen skal indeholde mindst 50 tredobbelte blade (stamblad og 2 kopier), der skal være forsynet med fortløbende numre. Hvert af de tredobbelte blade skal omfatte en førers vagt, jf. bilag 3. Hvert af de tredobbelte blade må højst omfatte 1 døgn (24 timer). En vagt anses for at være den periode, hvor en fører er til rådighed for bestillinger, idet der dog kan ses bort fra mindre pauser (spisepauser m.v.). En førers vagt ophører, hvis taxien overdrages til en anden fører.

Stk. 3. Trafikbogen skal indeholde oplysninger som angivet i bilag 3. Herudover kan trafikbogen indeholde oplysninger om de til enhver tid gældende regler for udfyldelse af trafikbogen. Den tilladelsesudstedende myndighed kan tillade, at der udstedes trafikbøger, hvor der er mulighed for at angive flere ture uden brug af taxameter (større kørselsarrangementer). Oplysninger, der i trafikbogen er markeret med én stjerne, skal indføres straks ved vagtens/kørslens begyndelse, jf. bilag 3. Oplysninger, der er markeret med to stjerner, skal indføres i trafikbogen ved vagtens/kørslens afslutning. Oplysning om eventuel returkørsel, der udføres til nedsat takst i henhold til gældende takstregulativ, skal indføres straks ved kørslens start og afslutning. Såfremt prisen for kørsel er beregnet på anden måde end efter taxameter, skal begyndelsestidspunktet indføres i trafikbogen umiddelbart inden den pågældende kørsel påbegyndes, og sluttidspunktet samt det indkørte beløb umiddelbart efter kørslens afslutning. Oplysninger om eventuelle fejlture indføres straks efter, at de er konstateret, og hvis taxien er tilsluttet et bestillingskontor, anmeldt til dette. Den totale omsætning for en vagt kan indføres uspecificeret i trafikbogen under “Kørselsindtægter” i rubrikken “Evt. totalbeløb”. Den totale omsætning er summen af det samlede antal grundtakster, omsætningen for kørte km og den samlede registrerede ventetidsbetaling. Det der kan specificeres, herunder “Antal ture”, “Uden taxameter” og “Fejlture”, skal dog indføres separat. Ved en vagts begyndelse og afslutning angives køretøjets kilometertællers udvisende. Samtlige tidsangivelser skal udfyldes med 4 cifre (24 timers tidsangivelse). Samtlige kilometerangivelser skal udfyldes med 6 cifre (f.eks. 00xxxx). Antal enheder og antal ture skal angives med det aktuelle antal cifre.

Stk. 4. Trafikbogen skal føres fortløbende og tydeligt med kuglepen på en sådan måde, at stamblad og kopier føres samtidigt. Navn kan dog anføres ved anvendelse af stempel, idet der skal stemples på stamblad samt hver kopi. Der må ikke foretages rettelser. Såfremt der skrives forkert på en side, eller en side ved en fejltagelse overspringes, skal den forsynes med en skråstreg og må ikke siden benyttes. Af hvert tredobbelt blad opbevares stambladet i trafikbogen, medens den ene kopi ved vagtens eller kørselsperiodens ophør afleveres til tilladelsesindehaveren. Trafikbogen skal af tilladelsesindehaveren opbevares mindst 5 år regnet fra sidste indførsel og skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden. Dette gælder også for ubrugte trafikbøger.

Stk. 5. Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning tillade central elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger hos bestillingskontoret. Der vil blive stillet særlige vilkår for brugen, herunder krav til chaufføridentitet, taxiidentitet, taxameter, trafikbogsoplysninger, successiv overførsel af oplysninger (omsætning, dvs. kørte kilometer, enheder osv., samt id) til bestillingskontoret. Desuden vil der blive stillet krav til bestillingskontoret om registrering og opbevaring og evt. indberetning (til kontrolmyndighederne) af oplysningerne, samt krav om, at tilladelsesindehavere (taxivognmænd) skal give accept til videregivelse af disse oplysninger til kontrolmyndighederne.

§ 14. Den tilladelsesudstedende myndighed kan efter samråd med politiet og skattemyndighederne godkende – eventuelt i en prøveperiode – at trafikbogen erstattes med printerudskrifter, såfremt udskrifterne

1) svarer til de krævede oplysninger i trafikbogen,

2) udskrives tydeligt og holdbart, og

3) angives logisk og i forståelig terminologi.

Stk. 2. Efter hver vagt udskrives udskrift i 2 eksemplarer. Det ene afleveres til tilladelsesindehaveren, der skal opbevare udskrifterne i kronologisk orden i mindst 5 år. Udskrifterne skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden, dog ikke synsvirksomheder. I taxien opbevares de seneste 7 døgns udskrifter, som på forlangende skal forevises eller udlånes til kontrolmyndigheden. Kontrolmyndigheden kan forlange en udskrift, uanset pågældende vagt endnu ikke er afsluttet.

Kapitel 5

Taxameterkontrollanter

§ 15. Godkendelse af personer som taxameterkontrollanter meddeles af Færdselsstyrelsen på en af Færdselsstyrelsen udfærdiget godkendelsesblanket.

Stk. 2. Godkendelsen er personlig. I virksomheder, der drives i selskabsform, udstedes godkendelsen til den person, der har ansvaret for virksomhedens økonomiske og administrative drift. Der kan i virksomheden etableres en intern ansvarsfordeling vedrørende udstedelse af attester, der på taxameterkontrollantens vegne kan underskrives af bestemte, kvalificerede medarbejdere.

Stk. 3. Godkendelsen meddeles for højst 10 år ad gangen. Ansøgning om fornyelse indgives af taxameterkontrollanten inden udløbet af godkendelsen.

Stk. 4. Ved ansøgning om godkendelse som taxameterkontrollant skal ansøgeren dokumentere faglige kvalifikationer og et indgående kendskab til den teknik, der benyttes i taxametre og kontrolapparater og være i besiddelse af fornødne faciliteter. Ansøgere skal desuden findes egnede til at udøve offentlig kontrolvirksomhed.

Stk. 5. Ansøgeren må ikke være beskæftiget som taxichauffør eller i øvrigt have interesser i taxivognmandsvirksomhed eller bestillingskontorer. Ansøgeren skal i øvrigt opfylde kravene i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, i lov om taxikørsel m.v. Lovens § 3, stk. 2, finder tillige anvendelse.

Stk. 6. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at betingelserne for meddelelse af godkendelse som taxameterkontrollant fortsat er til stede, jf. § 4 b i lov om taxikørsel m.v.

Stk. 7. Taxameterkontrollanten udsteder taxameterattester. Attesterne trykkes løbenummererede ved Færdselsstyrelsens foranstaltning. Udgifterne hertil betales af taxameterkontrollanten.

Stk. 8. Attesterne skal anvendes i løbenummerorden. Løbenummeret på den sidst udstedte taxameterattest overføres til den nye taxameterattest, når en sådan udstedes. Såfremt den sidst udstedte taxameterattest er udstedt af en anden taxameterkontrollant, skal denne desuden påføres den nye taxameterattest. Forsiden udleveres til opbevaring i taxien. Kopien opbevares af taxameterkontrollanten. Ved fejludfyldning overstreges attesten og anbringes med kopien ved de opbevarede attestkopier. Kopierne skal opbevares i mindst 5 år. Såfremt taxameterkontrollanten ophører med at udøve taxameterkontrollantvirksomhed skal kopierne af taxameterattesterne fra de seneste 5 år indsendes til Færdselsstyrelsen.

Stk. 9. Kopierne skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden eller Færdselsstyrelsen. Kopierne må ikke overlades andre.

Stk. 10. Godkendelsen bortfalder, jf. reglerne herom i § 8 i lov om taxikørsel m.v.

Kapitel 6

Befordring af passagerer m.v.

§ 16. En taxi, en limousine og en bil til sygetransport må ikke benyttes til befordring af flere personer, end den er godkendt til.

Kapitel 7

Dispensationsbestemmelse, straffebestemmelser, ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser m.v.

Dispensationsbestemmelse

§ 17. Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Straffebestemmelser

§ 18. Overtrædelse af § 1, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, §§ 4-5, § 6, stk. 1-2, § 6, stk. 3, nr. 1-3, § 6, stk. 4-10, §§ 7-9, § 10, stk. 1-9, §§ 11-13, § 14, stk. 2, § 15, stk. 8-10, § 16, § 20, stk. 2, og § 20, stk. 6, kan straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v., cirkulæreskrivelse af 7. marts 1996 om taksametre og kontrolapparater, meddelelse nr. 1816 af 15. maj 2003 om taglygte på taxier samt cirkulæreskrivelse af 7. november 1988 om overfaldsalarm på hyrevogne.

Stk. 2. Kravet i § 6, stk. 3, om at elektroniske taxametre skal opfylde og være godkendt og mærket i henhold til de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter har dog først virkning fra den 30. oktober 2006.

Overgangsbestemmelser

§ 20. Mekaniske og elektromekaniske taxametre, der er godkendt og mærket i henhold til Rådets direktiv 77/95/EØF før den 30. oktober 2006, kan anvendes til udløbet af gyldighedsperioden af typegodkendelsen dog højst indtil den 30. oktober 2016.

Stk. 2. Elektroniske taxametre, der ikke opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, og som er taget i brug inden den 1. januar 1999, må anvendes forudsat de opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Køretøjer, registreret til taxikørsel eller limousinekørsel inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan fortsat være godkendt efter de hidtidige krav i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998, hvad angår fastsættelse af passagerantal.

Stk. 4. En taxi, der ikke tidligere har været omfattet af et krav om kontrolapparat, kan indtil den 1. juni 2007 benyttes uden kontrolapparat.

Stk. 5. En taxi, der på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden er forsynet med en taglygte, der kun kan tændes i lygtetændingstiden, kan fortsat anvendes på betingelse af, at taxien er forsynet med et friskilt, der opfylder kravene i § 10, stk. 2.

Stk. 6. Køretøjer, registreret til taxikørsel eller sygetransport inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan indtil den 1. juni 2008 være godkendt efter de hidtidige krav til påskrifter i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998.

Stk. 7. Trafikbøger, der er udarbejdet i henhold til bilag 3 eller 4 i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 og fremstillet inden den 1. juni 2006, kan anvendes indtil 1. juni 2008. Udfyldelse af disse trafikbøger skal dog ske i henhold til § 13, stk. 3, i nærværende bekendtgørelse mht. navn, antal cifre, tidspunkter samt kørselsindtægter. Det er tilladt at anvende navnestempel i disse trafikbøger.
Stk 8. Taxier, der har fået tildelt tilladelsesnummer før den 1. januar 2007, skal inden den 1. januar 2010 være forsynet med en tilladelsesnummerplade, der opfylder kravene i § 10, stk. 4.

Bilag 1

Særlige regler for taxametre og kontrolapparater

I:
Taxametrets funktion:

Et taxameter skal automatisk udregne og til stadighed angive de beløb, der skal betales i forhold til en tilbagelagt vejstrækning, og – under en vis hastighed – i forhold til den tid pågældende taxi har været hyret. Taxametret skal endvidere have et tælleværk, som viser:

1. den samlede vejlængde, som taxien har tilbagelagt (total kilometer),

2. den samlede vejlængde som er tilbagelagt, mens taxien er hyret (besatte kilometer),

3. det samlede antal gange (ture) taxien har været hyret,

4. antal enheder eller totalbeløb.

II:
Kontrolapparatets funktion:

Et kontrolapparat skal registrere, om der har været passagerer i taxien under kørslen (kontroltæller besatte kilometre). Kontrolapparatet skal fungere overensstemmende med taxametrets tælleværk for besatte kilometre. Kontroltælleren skal endvidere opfylde følgende bestemmelser:

1. Kontroltælleren skal kontinuerligt sammentælle og elektronisk angive antallet af kontroltæller besatte kilometre i 6 cifre.

2. Kontroltælleren må ikke kunne nulstilles eller kunne slette optalte kilometre eller dele heraf. I kontroltælleren kan angivelsen ske i trin for hver talt kilometer. Impulstælleværker anses for at fungere kontinuerligt, når der tælles flere impulser end 500 pr. 1000 meters kørsel.

3. Aflæsning af cifrene skal til enhver tid kunne ske direkte eller kunne foretages uden anvendelse af værktøj.

4. Kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger (sædekontakter), der indbygges i sæderne, eller

5. Kontrolapparatet skal aktiveres af kontaktanordninger, der fungerer ved hjælp af moduleret infrarødt lys og fotoceller, hvor aktiveringen sker ved brydning af lysstrålen mellem hver sender- og modtagerenhed. Apparatet og dets forbindelser skal være upåvirkeligt af indstråling af sollys eller af tilfældig elektromagnetisk stråling. Kontrolapparatet kan alternativt aktiveres af et såkaldt “singleside system” med indbygget sender og modtager i samme enhed. “Singleside systemet” skal registrere, om der befinder sig en passager på et sæde inden for en forud indstillet afstand, og giver derved signal til kontrolapparatet. “Singleside systemet” skal selv kunne kontrollere, om det er funktionsdygtigt, og hvis en ledning til systemet afmonteres, skal det give signal til kontrolapparatet om, at sædet er besat. Apparatet og dets forbindelser skal være upåvirkeligt af indstråling af sollys eller af tilfældig elektromagnetisk stråling.

6. Kontaktanordningerne skal aktivere kontrolapparatet, når der medtages passagerer, uanset på hvilke passagersæder disse sætter sig. Dette gælder også for passagerer i kørestole.

7. Der må ikke foretages indgreb, der kan hindre kontaktanordningernes tilsigtede funktion, og kontaktanordningerne skal være anbragt beskyttet, dels mod indgreb i deres tilsigtede funktion, dels mod ødelæggelse ved taxiens normale brug.

8. Kontrolapparatet skal tillige aktiveres af taxametret, når dette er indstillet på et takstområde og er slået til.

9. Synligt for føreren skal forefindes en kontrollampe, der lyser, eller et displaysymbol der indikerer, når kontrolapparatet er aktiveret, og der registreres kontroltæller besatte kilometre.

III:
Installation, plombering, reparation og afprøvning af taxametre og kontrolapparater:

1. Installation af taxametre og kontrolapparater.

1.1 Taxametret skal med hensyn til førstegangsindstillingen være tilpasset det aktuelle køretøj i overensstemmelse med taxameterfabrikantens forskrifter.

1.2 Taxametret og kontrolapparatet skal være monteret på en sådan måde, at der ikke fremstår skarpe kanter til fare eller ulempe for chauffør eller forsædepassagerer.

1.3 Taxametre, der er forsynet med uoriginale huller eller tilslutninger igennem kabinettet, må ikke monteres.

1.4 Taxametre skal monteres således, at såvel bagsæde- som forsædepassagerer uden vanskelighed kan aflæse taxametrets udvisende.

1.5 Taxametret skal være forsynet med belysning, når taxametret slås til.

1.6 Kontrolapparatet kan være sammenbygget med taxametret. Er kontrolapparatet installeret separat, kan det have fælles transmission eller impulsgiver med taxametret.

1.7 Strømforsyning til taxameter og kontrolapparat skal ske direkte fra taxiens akkumulatorpolsko.

2. Plombering af taxametre og kontrolapparater.

2.1 Taxametret, kontrolapparatet, deres forbindelser til taxien (transmissionen), ledningssamlinger og kontakter skal være plomberet på en sådan måde, at indgreb i taxametrets og kontrolapparatets funktion kun kan foretages, når en eller flere plomber brydes. Plombering af polskoen er ikke nødvendig, såfremt taxien ikke kan køre, når polskoen er taget af. Forbindelserne til en eventuel ekstra akkumulator til taxametret eller printer til taxametret skal ligeledes være plomberet.

2.2 Taxametret, kontrolapparatet, deres forbindelser til taxien (transmissionen), ledningssamlinger og kontakter skal være kontrolleret og plomberet af en taxameterkontrollant.

2.3 Plomberne skal være forsynet med det af Færdselsstyrelsen tildelte nummer. Det er tilstrækkeligt, at plombens ene side indeholder dette nummer.

2.4 Alle transmissionens samlinger, ved udvekslinger og ved indføringen til taxametret, herunder udtaget fra gearkassen eller impulsgiver, skal være plomberet.

2.5 I EØF-typegodkendelsesattesten for e-godkendte taxametre er fastsat plombernes placering og eventuelt arten og formen af disse plomberinger. Kontrol og plombering skal være foretaget af en taxameterkontrollant.

2.6 Antallet af monterede plomber samt plombernes mærkning anføres på den taxameterattest, som udstedes af taxameterkontrollanten.

3. Kontrol af taxametre og kontrolapparater.

Kontrollen skal omfatte:

1) Taxametrets udvisende ved kørsel for samtlige installerede takster, jf. afsnit 3.1,

2) taxametrets udvisende i forbindelse med ventetid, jf. afsnit 3.3 og

3) kontrolapparatets funktion og nøjagtighed, jf. afsnit 3.5.

3.1 Kontrol ved kørsel.

Kontrollen af taxametrets udvisende ved kørsel kan foretages enten ved:

1) Kørsel over opmålt vejstrækning,

2) benyttelse af målehjul eller

3) benyttelse af taxameterprøvestand (rullefelt).

Vejbanen skal bestå af jævn asfalt eller cement, og strækningen skal være lige og uden vejkryds eller andre elementer, der kan forhindre en jævn gennemkørsel af kontrolstrækningen.

Vejstrækningens længde bør give mulighed for kontrol af mindst 3 »slag« i samme kørselsretning.

Ved »slag« forstås den periodiske ændring i taxametrets udvisende, der tilkendegiver, at en fastsat vejstrækning er gennemkørt.

Opmåling af vejbanen bør foretages med stålmålebånd.

Afmærkning bør foretages med maling i vejkanten.

Tilladelse til denne afmærkning bør indhentes ved Vejmyndighederne.

Vej- og tolerancemærkerne aftegnes i vejkanten med tolerance som beskrevet under nedenstående punkt. »Taxametrets nøjagtighed og tolerance«.

Hastigheden ved passage af vejmærke 0, hvor taxametret slås til, skal være så stor, at den i taxametret indbyggede ventetidstælling er udkoblet.

Denne hastighed (omkoblingshastigheden) skal beregnes på grundlag af den i takstregulativet eller – hvis sådant ikke forefindes – den i taxameterattestens angive km-takst og ventetakst således:

Ventetakst (kr./time)
———————–=(km/time)
km – takst (kr./km)

3.2 Taxametrets nøjagtighed og tolerance under kørsel.

Taxametret skal være justeret til nøjagtig udvisende i henhold til takstregulativet eller anden takstangivelse. Inden kontrollen udføres, må det konstateres, om køretøjets data er i overensstemmelse med taxameterattestens oplysninger. For at imødegå visse måleusikkerheder ved kontrollen tillades følgende tolerance:

1) for den første vejstrækning + 1,5%/-0,5% af vejstrækningens sande længde; dog er denne tolerance for førstevejstrækninger under 1000 meter + 15 meter/- 5 meter,

2) for de følgende vejstrækninger +/- 1% af vejstrækningens sande længde.

Tolerancegrænserne afmærkes som anført på vejbanen, og henholdsvis 1. og 3. »slag« skal under afprøvningen falde inden for disse toleranceområder.

3.3 Kontrol af ventetid.

Når en taxi er udtaget til kontrol, skal der altid foretages kontrol af taxiens ventetid, der indgår i det beløb, taxametret udviser. Kontrollen foretages med stopur, medens taxien holder stille.

Tiden for det enkelte »slag« kontrolleres, og der kontrolleres mindst 3 »slag«.

3.4 Taxametrets nøjagtighed og tolerance under ventetid.

Med hensyn til ventetid skal taxametret være indstillet til nøjagtig udvisende, men af hensyn til aktiveringsusikkerheden ved start af taxameter og stopur tillades en vis tolerance:

1) For den første periode + 2%/- 1% af periodens længde, dog er usikkerheden for første perioder under 10 min. + 12 sekunder/- 6 sekunder.

2) For de følgende perioder + 2%/- 1% af periodens sande længde.

3.5 Kontrolapparatets nøjagtighed og tolerance.

I de tilfælde, hvor kontrolapparatet er sammenbygget med (indeholdt i) taxametret, skal kontrolapparatets tæller og taxametrets tæller for besatte kilometre fungere synkront.

Separat kontrolapparat skal tælle overensstemmende med taxametrets tælleværk for besatte kilometre. Af hensyn til konstruktive forskelle i tælleværkerne tillades en afvigelse på højst 1% mellem tællervisningerne for en gennemkørt vejstrækning.

Bilag 2

Regler for udøvelse af taxameterkontrollantvirksomhed

1. Ved udøvelsen af taxameterkontrollantvirksomhed skal der udvises omhu og ansvarlighed, idet taxameterkontrollanten er et vigtigt led i den kontrol, som skal hindre omgåelser af bestemmelserne om taxikørsel.

2. Installation, kontrol og takstændring af taxameter og kontrolapparat skal foretages i overensstemmelse med de af Færdselsstyrelsen publicerede bestemmelser, fabrikantens forskrifter og i øvrigt fagmæssigt korrekt.

3. Efter det er kontrolleret, at taxameter og kontrolapparat fungerer korrekt, jf. pkt. 2, foretages plombering, således at indgreb, der har indflydelse på taxameterets og kontrolapparatets korrekte funktion og udvisende, kun kan foretages, når en eller flere plomber brydes. Eventuelle eksisterende intakte og korrekte plomberinger kan bibeholdes.

4. Ved enhver plombering, herunder ved såvel installation, takstændring som fornyelse af manglende eller beskadigede plomber, skal der udstedes en ny taxameterattest.

5. Forud for enhver plombering og/eller udstedelse af en taxameterattest, herunder ved såvel installation, takstændring, fornyelse af manglende eller beskadigede plomber, som ved bortkomst af taxameterattesten, skal der foretages gennemgang, kontrol og eventuelle nødvendige justeringer af det samlede taxameter- og kontrolapparatudstyr og dets plomberinger.

6. Samtlige rubrikker på taxameterattesten skal udfyldes omhyggeligt og læseligt. Det skal sikres, at også kopierne er tydelige og forsynet med firmastempel. Hvis plomberinger mangler, har været brudt eller er beskadiget, så indgreb har kunnet foretages, skal afkrydsning ske på attesten.

Ved bortkomst af den til en kunde udleverede originale taxameterattest kan taxameterkontrollanten udlevere en fotokopi af en af de af taxameterkontrollanten opbevarede kopier til kunden. Såvel fotokopien som begge taxameterkontrollantens kopier forsynes med dato, underskrift og stempel samt note om, at der er udleveret fotokopi af attesten.

Er der i virksomheden aftalt en intern ansvarsfordeling vedrørende udstedelse af attester, er taxameterkontrollanten dog ansvarlig for de bemyndigede medarbejderes arbejde og rigtigheden af de udstedte attester.

7. I tilfælde af, at der i forbindelse med reparation installeres et »lånetaxameter« (og/eller et kontrolapparat), skal installation, kontrol, plombering, udstedelse af attest m.v. ske efter de almindelige gældende regler.

8. Ved plombering må kun de af Færdselsstyrelsen udleverede matricer og prægedorne (plomberingsværktøj) anvendes.

9. Plomberingsværktøj skal behandles og opbevares omhyggeligt. Når plomberingsværktøj ikke anvendes, skal det opbevares i aflåset skab eller skuffe. Når en taxameterkontrollant ophører med at drive taxameterkontrollantvirksomhed, skal plomberingsværktøjet straks afleveres til Færdselsstyrelsen.

10. I tilfælde af bortkomst af plomberingsværktøj skal Færdselsstyrelsen straks telefonisk underrettes, og der fremsendes senest en uge efter bortkomsten en udtømmende skriftlig redegørelse for omstændighederne ved bortkomsten til Færdselsstyrelsen.

11. Genanskaffelse af plomberingsværktøj må kun ske gennem Færdselsstyrelsen. Udgifterne hertil afholdes af taxameterkontrollanten.

12. For udførelsen af plomberingen gælder, at:

1) Der skal anvendes plomber af samme diameter som plombematricen.

2) Der skal anvendes plomber af god plastkvalitet uden urenheder, lunker eller lignende fejl i materialet.

3) Der skal benyttes tråd omviklet med en tyndere tråd (plombetråd).

4) Der skal foretages dobbelt indstik af plombetråden i plomben.

5) De dobbelt indstukne tråd-ender skal sammensnoes i plomben.

6) Der skal i samtlige plomber efter prægningen være et tydeligt og fuldstændigt samt koncentrisk placeret aftryk af plombematricen.

13. Ved fornyelse af manglende eller beskadigede plomberinger eller konstatering af uregelmæssigheder eller fejl skal der foretages kontrol med taxametret/kontrolapparatet og dets forbindelser til taxien samt udstedes nye attester. Undtaget herfra er dog fornyelse af plomber ved batteri eller gearkasse.

14. Enhver fornyelse af manglende eller beskadigede plomberinger eller konstatering af uregelmæssigheder eller fejl skal inden 7 dage indberettes til den tilladelsesudstedende myndighed på et af Færdselsstyrelsen udarbejdet indberetningsskema med kopi til tilladelsesindehaveren.

15. Godkendelsen kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet i henhold til §§ 6 og 7 i lov om taxikørsel m.v. I så fald skal plomberingsværktøjet straks afleveres til Færdselsstyrelsen, jf. § 9 i loven.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at ved udøvelse af taxameterkontrollantvirksomhed, herunder ved udfyldelse og udstedelse af taxameterattester, er taxameterkontrollanten bl.a. ansvarlig, jf. den borgerlige straffelovs § 156, 1. punktum og § 163, som lyder:

»§ 156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

»§ 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

Bilag 3

Trafikbog

Bilag 4

Retningslinier for brud på taxametres plomberinger

Følgende retningslinier gælder for tilfælde om brud på taxametrets plomberinger uden for taxameterkontrollantens åbningstid.

1. Når et taxameters plombering i weekends eller på helligdage brydes med henblik på udskiftning af en sikring i taxametret, kan taxiens fører efter at have givet meddelelse herom til nærmeste politistation fortsætte kørslen, indtil fornyelse af plomberingen kan ske på den følgende hverdag. Det er en forudsætning for, at kørslen kan fortsætte, at der ikke foretages forandringer eller indgreb i taxametret i øvrigt.

2. Politiet udfærdiger en skriftlig erklæring om at have modtaget underretning om, at taxametrets plombering er brudt. Tidspunktet for modtagelsen påføres meddelelsen. Det tilkendegives taxiens fører, at den brudte plombe skal fornyes, så snart en godkendt taxameterkontrollants virksomhed åbner. Et eksempel på erklæringens formulering er optrykt som bilag 6.

3. Politiets erklæring skal, indtil der foreligger en ny taxameterattest, forefindes i taxien og på forlangende forevises politiet.

4. Politiet kontrollerer, at de brudte plomberinger fornyes snarest muligt ved forevisning af taxameterattest.

taxa

Bestil din taxa her