Taxi
Taxi
Bekendtgørelse 220

Bekendtgørelse 220

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

I medfør af § 3, stk. 2, § 12, stk. 1, og § 16, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 633 af 14. juni 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig personbefordring

§ 1. Ved erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) forstås kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet

1) med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, jf. dog stk. 5,

2) som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller

3) som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

Stk. 2. Ved limousinekørsel forstås kørsel som nævnt i stk. 1, der udføres som repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende.

Stk. 3. Ved sygetransport forstås befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling og personer, der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde. Ambulancekørsel er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Ved offentlig servicetrafik forstås kørsel i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel.

Stk. 5. Samkørselsarrangementer og kørsel ved benyttelse af køretøjer tilknyttet delebilsordninger anses ikke som erhvervsmæssig personbefordring, jf. stk. 1, såfremt der alene ydes godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger.

Kapitel 2

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

§ 2. Ansøgning om tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport indsendes til kommunalbestyrelsen eller til en af de i lovens § 2 a nævnte myndigheder. Ansøgning skal ske ved benyttelse af et særligt skema. Ansøgning om godkendelse som ansvarlig leder i et selskab eller anden juridisk person, der udfører sygetransport, skal ligeledes ske ved benyttelse af et særligt skema.

Stk. 2. Tilladelse til sygetransport og godkendelse af ansvarlig leder af et selskab eller anden juridisk person, der udfører sygetransport, meddeles af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor hovedkontoret for sygetransportvirksomheden er beliggende.

Stk. 3. Ansøgere, der har opholdt sig i udlandet i en eller flere perioder forud for ansøgningen, skal selv, i det omfang kommunalbestyrelsen ikke kan tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger fra danske myndigheder, skaffe dokumenterede oplysninger om vandel fra tidligere opholdslande.

§ 3. Ansøgning om tilladelse til offentlig servicetrafik indsendes til Trafikstyrelsen. Ansøgning skal ske ved benyttelse af et særligt skema, som findes på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Kravet til økonomi

§ 4. Ansøgeren skal ved ansøgning om en tilladelse dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Stk. 2. Der kan i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af den tilladelsesudstedende myndighed fastsat beløb og indhold af et forsikringsselskab eller pengeinstitut. Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare de i stk. 1 fastsatte krav til egenkapital.

Stk. 3. Ansøgning kan afslås, såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Stk. 4. Den tilladelsesudstedende myndighed kan kræve, at der fremlægges oplysninger fra offentlige myndigheder til brug ved bedømmelsen af ansøgerens økonomiske forhold.

Kravet om faglige kvalifikationer

§ 5. En ansøger anses som fagligt kvalificeret, hvis vedkommende

1) inden for de sidste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en af Trafikstyrelsen udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse,

2) har tilladelse til taxi- eller limousinekørsel eller til sygetransport, eller

3) er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan af et selskab med begrænset ansvar, der udfører sygetransport.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 1, nævnte kursus skal være gennemført senest 8 måneder efter kommunalbestyrelsens meddelelse til ansøgeren om, at tilladelse til taxikørsel er udstedt.

Stk. 3. En ansøger kan af kommunalbestyrelsen fritages for det i stk. 1, nr. 1, nævnte kursus, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner inden for erhvervet personbefordring. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren består den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve.

Vandelskravet m.v.

§ 6. Ansøgningen skal vedlægges sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR-systemet. Den tilladelsesudstedende myndighed indhenter straffeattest til offentlig brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 2. Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som den tilladelsesudstedende myndighed anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Selskaber m.v.

§ 7. Fratræder den godkendte ansvarlige leder i en sygetransportvirksomhed, bortfalder en tilladelse i henhold til lovens § 4, medmindre virksomheden inden 3 måneder efter lederens fratræden over for kommunalbestyrelsen har dokumenteret, at virksomheden har ansat en ny ansvarlig leder, der opfylder de fastsatte krav.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder forlænge den i stk. 1 nævnte frist.

Ansøgning om yderligere tilladelser og fornyelse af tilladelser

§ 8. Ved ansøgning om yderligere tilladelser fra virksomheder, der har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, finder § 4 og § 6, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved ansøgning om fornyelse af tilladelser, der sker ved benyttelse af et særligt skema, jf. § 2, stk. 1, og § 3, finder §§ 4 og 6 tilsvarende anvendelse.

Fravigelse af bopælskravet

§ 9. Bopælskravet i lovens § 3, stk. 1, nr. 1, og i § 4, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, samt i § 4 a, stk. 1 og 3, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, anvendes ikke på personer, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om etablering og om arbejdskraftens frie bevægelighed eller tilsvarende regler i Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kapitel 3

Udstedelse af tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport

§ 10. Tilladelse til taxikørsel udstedes efter forudgående offentlig bekendtgørelse om, at en tilladelse er ledig. Bekendtgørelsen skal samtidig sendes til det lokale jobcenter. I bekendtgørelsen skal de vilkår, der stilles for tilladelsen i henhold til § 13, stk. 1, i loven, beskrives. Bekendtgørelsen skal indeholde opfordring til interesserede om inden en fastsat frist at indgive ansøgning på et særligt skema, jf. § 2, stk. 1.

§ 11. Tilladelse til taxikørsel udstedes til den efter kommunalbestyrelsens skøn bedst kvalificerede ansøger. Ved udøvelsen af sit skøn skal kommunalbestyrelsen bl.a. lægge vægt på den erfaring, den enkelte ansøger har erhvervet gennem tidligere virksomhed som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

Stk. 2. Ansøgninger fra personer med handicap behandles på grundlag af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Stk. 3. Tilladelse til limousinekørsel, jf. § 1, stk. 2, gives på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af behovet for den ansøgte kørsel inden for kommunen.

Stk. 4. Tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier og omfatte alle nye tilladelser henhørende under den pågældende kommunalbestyrelse.

Stk. 5. Tilladelse til taxikørsel og til limousinekørsel er betinget af, at indehaveren inden for en frist af 3 måneder fra datoen for udstedelsen foreviser kommunalbestyrelsen registreringsattest for det køretøj, tilladelsen skal omfatte, jf. stk. 6, samt dokumentation for, at indehaveren er tilsluttet et bestillingskontor, medmindre der ikke er pligt til at være tilsluttet et sådant kontor, jf. § 10 i loven. Opfyldes betingelserne ikke rettidigt, bortfalder tilladelsen, og kommunalbestyrelsen underretter indehaveren samt told- og skatteforvaltningen herom.

Stk. 6. Der kan udstedes tilladelse til en ansøger, der er indehaver af en tilladelse til taxi- eller limousinekørsel i en anden kommune.

Stk. 7. Tilladelse til taxikørsel og til limousinekørsel udstedes til den registrerede bruger af motorkøretøjet.

§ 12. Ved enhver tilladelsesudstedelse tildeles der den taxi, tilladelsen vedrører, et tilladelsesnummer, jf. bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v. Tilladelsesnummeret påføres tilladelsen.

Stk. 2. Ved udskiftning af køretøj skal tilladelsen forevises ved anmeldelse af køretøjet til registrering. Registreringsattesten skal endvidere med tilladelsesindehaveren som registreret ejer eller bruger forevises kommunalbestyrelsen inden 14 dage efter attestens modtagelse.

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at større kørselsarrangementer i forbindelse med statsbesøg, store internationale konferencer og lignende arrangementer af begrænset tidsmæssig udstrækning udføres uden tilladelse til taxi- eller limousinekørsel, såfremt den pågældende kørsel ikke kan dækkes af køretøjer omfattet af allerede udstedte tilladelser til taxi- eller limousinekørsel.

Deponering af tilladelser til taxi- eller limousinekørsel

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde regler for deponering af tilladelser for de tilfælde, hvor en indehaver af en tilladelse i længere tid er afskåret fra at udnytte sin tilladelse. Beslutter en kommunalbestyrelse at udarbejde deponeringsregler, skal det angives, hvilke forhold der kan udløse deponering, herunder i hvor lang en periode deponering kan ske, samt angivelse af mulighed for forlængelse af deponeringsperioden.

Ophør med taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport

§ 15. Ophører tilladelsesindehaveren med at drive taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport, skal den pågældendes tilladelse, tilladelsesnummerplade og andre kendetegn, der er udleveret den pågældende, jf. bekendtgørelse om særlige krav til taxier m.v., straks afleveres til kommunalbestyrelsen, der underretter told- og skatteforvaltningen om ophøret. Endvidere skal køretøjets nummerplader afleveres til SKATs nummerpladeekspedition.

Udstedelse af tilladelse til offentlig servicetrafik

§ 16. Det er en betingelse for udstedelse og opretholdelse af tilladelse til offentlig servicetrafik, at ansøgeren har tilladelse til taxikørsel. Der kan udstedes én tilladelse til offentlig servicetrafik for hver tilladelse til taxikørsel.

Stk. 2. Tilladelsen til offentlig servicetrafik udstedes med samme gyldighedsperiode som tilladelsen til taxikørsel.

Stk. 3. Hvis tilladelsesindehaveren deponerer den tilladelse til taxikørsel, som har ligget til grund for udstedelse af tilladelsen til offentlig servicetrafik, skal tilladelsen til offentlig servicetrafik straks indsendes til Trafikstyrelsen til deponering i en periode svarende til deponeringen af tilladelsen til taxikørsel.

Stk. 4. Tilladelsen til offentlig servicetrafik skal straks afleveres til Trafikstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren er ophørt med at drive taxikørsel på grundlag af den tilladelse til taxikørsel, som har ligget til grund for udstedelse af tilladelsen til offentlig servicetrafik.

Kapitel 4

Bestillingskontorer (Taxicentraler)

§ 17. I kommuner, hvor der er oprettet et eller flere bestillingskontorer, jf. lovens § 10, stk. 1, er indehavere af tilladelser til taxikørsel, bortset fra de i lovens § 10, stk. 2, nævnte, berettigede til at blive tilsluttet et bestillingskontor mod at tilsvare en forholdsmæssig andel af de med etableringen og driften af kontoret forbundne udgifter. Det er ikke tilladt at være tilsluttet flere bestillingskontorer i samme kommune. Ved overgang til andet bestillingskontor skal tilladelsesindehaveren inden 14 dage oplyse kommunalbestyrelsen herom samt aflevere dokumentation for optagelse i det nye bestillingskontor.

§ 18. Oprettelse og drift af et bestillingskontor kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen. Der skal til hvert godkendt bestillingskontor være knyttet det antal køretøjer, kommunalbestyrelsen bestemmer, dog mindst 10.

Stk. 2. I kommuner, hvor antallet af tilladelser til taxikørsel er fastsat til 20 eller derover, og hvor der kun er oprettet ét bestillingskontor, kan 10 tilladelsesindehavere eller derover kræve kommunalbestyrelsens godkendelse af oprettelsen af yderligere ét bestillingskontor, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Stk. 3. Godkendelse udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier og omfatte alle nye bestillingskontorer i kommunen.

Stk. 4. Godkendelse er betinget af, at bestillingskontoret har ansat en af kommunalbestyrelsen godkendt ansvarlig leder, som opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1 – 4, 6 og 7, i loven, jf. dog denne bekendtgørelses § 9. Godkendelsen af den ansvarlige leder meddeles for et tidsrum, der højst svarer til gyldighedsperioden for godkendelsen af bestillingskontoret.

Stk. 5. Endvidere er godkendelsen betinget af, at bestillingskontoret

1) råder over telefon- og radioanlæg med døgnbetjening med en i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer tilstrækkelig kapacitet,

2) sikrer, at der er radioforbindelse mellem kontoret og samtlige tilsluttede køretøjer,

3) etablerer en vagtordning, som kommunalbestyrelsen kan pålægge de tilsluttede tilladelsesindehavere at følge, idet vagtordningen af bestillingskontoret skal tilrettelægges således, at bestilling på kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet,

4) udnytter godkendelsen gennem modtagelse og effektuering af telefonbestillinger i et i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer rimeligt omfang,

5) på kommunalbestyrelsens forlangende indsender kontorets regnskab og budget til kommunalbestyrelsens godkendelse samt dokumenterer omfanget af kontorets aktiviteter ved indsendelse af ordresedler og døgnrapporter for den seneste måned,

6) i tilfælde, hvor en tilsluttet tilladelsesindehaver ikke opfylder vilkårene for tilslutningen til og benyttelse af bestillingskontoret, giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom, samt

7) indsender en årlig fortegnelse over tilsluttede tilladelsesindehavere.

Stk. 6. Vilkårene for tilladelsesindehaverens tilslutning til bestillingskontoret skal findes i en vedtægt udarbejdet i overensstemmelse med den i bilag 3 indeholdte standardvedtægt. Vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

§ 19. Såfremt antallet af køretøjer tilknyttet et bestillingskontor i en kommune, hvor der er flere bestillingskontorer, kommer under 10, eller under det af kommunalbestyrelsen fastsatte minimumsantal, bortfalder godkendelsen, idet bestillingskontoret dog har en frist på 6 måneder til afvikling af virksomheden. Denne frist kan ikke forlænges.

Stk. 2. En godkendelse udstedt i henhold til § 18, stk. 1, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af kommunalbestyrelsen, såfremt en eller flere betingelser fastsat i § 18, stk. 4 og 5, ikke opfyldes, og bestillingskontoret ikke uden unødigt ophold har taget skridt til at bringe disse forhold i orden, eller hvis vilkårene for godkendelsen fastsat i medfør af bestemmelserne i loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven groft eller gentagne gange er blevet overtrådt.

Stk. 3. Hvis godkendelsen ikke udnyttes i et efter kommunalbestyrelsens skøn rimeligt omfang, jf. § 18, stk. 5, nr. 4, kan kommunalbestyrelsen i stedet for at tilbagekalde godkendelsen i første omgang lukke for tilgang af nye tilladelsesindehavere til kontoret.

Stk. 4. En godkendelse af en ansvarlig leder, jf. § 18, stk. 4, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet af kommunalbestyrelsen, hvis den pågældende ikke længere opfylder bestemmelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, eller hvis den pågældende groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i loven, denne bekendtgørelse eller andre forskrifter udstedt i medfør af loven. Godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren ophører med at opfylde betingelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 1 – 3.

§ 20. Bestillingskontorer inden for samme kommune kan drives i fællesskab med kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestillingskontorer, der er oprettet i to eller flere kommuner, kan ligeledes drives i fællesskab, såfremt kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner godkender dette.

Stk. 2. Hvor særlige geografiske hensyn taler derfor, kan Trafikstyrelsen tillade, at tilladelsesindehavere i to eller flere tilgrænsende kommuner, der i henhold til lovens § 10 har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, opretter eller tilslutter sig et for de pågældende kommuner fælles bestillingskontor. Det er dog en forudsætning herfor, at kommunalbestyrelserne i de pågældende kommuner er enige om fastsættelsen af

1) det samlede antal tilladelser til taxikørsel i kommunerne og fordelingen af disse på de enkelte kommuner samt

2) de i § 28 nævnte takster.

Stk. 3. Afgørelse om godkendelse af et af stk. 2. omfattet bestillings

§ 21. Tilladelsesindehavere, som i henhold til lovens § 10 ikke har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, kan af kommunalbestyrelsen pålægges pligt til at deltage i en af kommunalbestyrelsen godkendt fælles telefonvagtordning, der skal tilrettelægges således, at bestilling af kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet.

Disciplinærbod og voldgift

§ 22. En tilladelsesindehaver kan indbringe en afgørelse om disciplinærbod pålagt i medfør af lovens § 11 for en af parterne nedsat voldgiftsret, jf. lov om voldgift.

Stk. 2. Omkostningerne ved voldgiftsrettens behandling af en sag om disciplinærbod, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer, afholdes af bestillingskontoret, hvis tilladelsesindehaveren får medhold. I andre tilfælde træffer voldgiftsretten afgørelse om afholdelse af sagens omkostninger.

Stk. 3. De nærmere regler om disciplinærbod og voldgift skal fremgå af bestillingskontorets vedtægt og være udformet i overensstemmelse med litra C i den i bilag 3 indeholdte standardvedtægt.

Eksklusion fra bestillingskontor

§ 23. Ledelsen af bestillingskontoret kan ekskludere en tilladelsesindehaver, der groft eller gentagne gange har overtrådt vedtægten for bestillingskontoret.

Stk. 2. En afgørelse om eksklusion kan indbringes for kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt kommunalbestyrelsen finder eksklusionen berettiget, skal tilladelsesindehaveren ansøge om optagelse i et andet bestillingskontor. Dette kontor kan nægte tilladelsesindehaveren optagelse, hvis denne tidligere har været tilsluttet og er blevet ekskluderet fra det pågældende kontor.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal, såfremt det ikke er muligt for tilladelsesindehaveren at tilslutte sig et andet bestillingskontor, tage stilling til, om der er grundlag for en tilbagekaldelse af tilladelsen.

Stk. 5. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at der ikke er grundlag for tilbagekaldelse af en tilladelse, er indehaveren af denne berettiget til fortsat at være tilsluttet det sidst tilsluttede bestillingskontor. Det samme gør sig gældende, såfremt en tilbagekaldelse af en tilladelse ved dom findes ulovlig.

Kapitel 5

Holdepladser m.v.

§ 24. I kommuner med 20.000 indbyggere eller derover, eller hvor der er oprettet bestillingskontor, skal kommunalbestyrelsen oprette holdepladser for taxier. Antallet af holdepladser fastsattes af kommunalbestyrelsen under hensyn til de stedlige behov. I andre kommuner kan kommunalbestyrelsen oprette holdepladser for taxier.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte holdepladser må kun benyttes af køretøjer, der anvendes til taxikørsel i henhold til tilladelse, som er udfærdiget af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, jf. dog § 25. Hvis der i kommunen er oprettet et eller flere bestillingskontorer, er det endvidere en betingelse for at benytte holdepladsen, at køretøjet er tilsluttet et bestillingskontor i kommunen.

Stk. 3. Hvis en holdeplads er oprettet med henblik på betjening af en fjerntrafikterminal, kan Trafikstyrelsen undtage fra det i stk. 2, 2. pkt., indeholdte krav.

§ 25. Flere kommuner kan træffe aftale om, at enkelte holdepladser i disse kommuner kan benyttes af taxier, der er berettiget til at anvende holdepladser i én af kommunerne. Er holdepladsen oprettet med henblik på betjening af en fjerntrafikterminal, og kan der ikke opnås enighed blandt kommunerne, træffer Trafikstyrelsen afgørelse herom.

Stk. 2. Taxier, der kører i henhold til tilladelse udfærdiget af en af de i lovens § 2 a nævnte myndigheder, kan benytte holdepladser overalt inden for myndighedens område.

Stk. 3. Er der i henhold til § 20, stk. 2, oprettet fælles bestillingskontor for flere tilgrænsende kommuner, kan taxier, der er tilsluttet dette kontor, benytte de her omhandlede holdepladser i enhver af kommunerne.

§ 26. Det er forbudt at standse uden for holdepladser for at søge hyre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. På steder, hvor det skønnes påkrævet, kan politiet som en midlertidig foranstaltning regulere færdslen på en sådan måde, at der reserveres plads for til- og frakørsel af taxier.

§ 27. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet og brancheorganisationerne fastsatte nærmere regler om til- og frakørsel på de enkelte holdepladser.

Kapitel 6

Betaling for taxikørsel

§ 28. Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne, fastsattes af kommunalbestyrelsen.

§ 29. Kørslen skal udføres med taxametret slået til, jf. dog § 30. For kørsel og ventetid i forbindelse hermed må ikke forlanges højere betaling, end taxametret viser med eventuelle tillæg godkendt af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Taxametret må kun være slået til, så længe vognen er hyret. Bestilles en vogn til at møde på et bestemt sted, må taxametret ikke slås til, før vognen befinder sig på stedet og til det aftalte tidspunkt. Opnås der ikke kørsel (fejltur), skal dette straks anmeldes til bestillingskontoret, såfremt vognen er tilsluttet et sådant, og dokumentationen herfor skal af bestillingskontoret opbevares i mindst 1 måned.

Stk. 3. Ved ethvert takstskifte, medens vognen er hyret, skal taxametret straks indstilles på den nye takst, og passagererne udtrykkeligt gøres opmærksom herpå.

Stk. 4. Afgift for kørsel ad faste bro- og tunnelforbindelser, herunder returkørsel, kan opkræves særskilt.

§ 30. Kørselsarrangementer, som omfatter et større antal ture eller et enkeltstående arrangement med en varighed af minimum 3 timer, kan efter forudgående skriftlig aftale mellem kunden og det bestillingskontor, tilladelsesindehaveren er tilsluttet, udføres uden brug af taxameter. Hvis tilladelsesindehaveren ikke er tilsluttet et bestillingskontor, kan kunden indgå aftale herom med tilladelsesindehaveren.

§ 31. Betaling for andet end kørsel og ventetid, jf. § 28, må kun forlanges for transport af bagage, som ikke kan anbringes inden i vognen, herunder bagagerummet, samt for særlig assistance for eksempel i forbindelse med op- og nedbæring af bagage. Der må ikke opkræves særligt tillæg for benyttelse af lift til for eksempel kørestole. Der må ikke forlanges drikkepenge. Denne bestemmelse gælder også for kørsel til bestemmelsessted uden for kommunen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tillæg må ikke overstige det af kommunalbestyrelsen fastsatte maksimum herfor, jf. § 28. Er tilladelsesindehaveren tilsluttet et bestillingskontor, skal tillægget fremgå af vedtægten for kontoret.

Kapitel 7

Føreren

§ 32. En ansøger kan godkendes til at føre taxi-, limousine- og sygetransportkøretøj, hvis vedkommende opfylder de i lovens § 4 a, stk. 1, nævnte krav samt

1) inden for de seneste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en af Trafikstyrelsen udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse, og

2) dokumenterer tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi, og

3) behersker det danske sprog med henblik på udførelse af de med erhvervsmæssig personbefordring forbundne opgaver, eller

4) allerede er godkendt til at føre, taxi -, limousine- og sygetransportkøretøj og opfylder de i punkt 2) og 3) anførte krav.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges kopi af ansøgerens sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR-systemet samt bevis for beståelse af den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve. Ansøgningen skal tillige være ledsaget af en for den pågældende ansøger udstedt straffeattest til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

Stk. 3. Indehavere af førerkort til taxi- og limousinekørsel, der er meddelt før den 1. januar 1998, anses som fagligt kvalificerede.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan dispensere helt eller delvist fra det i stk. 1, nr. 1, nævnte krav ved ansøgning om godkendelse som sygetransportfører, såfremt ansøgeren har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller en uddannelse svarende til ambulancegrunduddannelsen, jf. bekendtgørelse om ambulancekørsel.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt det i perioder ikke er muligt at dække behovet for førere, der opfylder det i stk. 1, nr. 1, nævnte krav, udstede midlertidige førerkort med en gyldighedsperiode på højst 3 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis chaufførmanglen er begrundet i faglig konflikt.

§ 33. Godkendelse i henhold til § 32 meddeles i form af et førerkort, som føreren skal medbringe under kørslen. Kortet skal indeholde oplysninger om førerens navn og være forsynet med dennes foto. Førerkortet skal efter anmodning forevises passagererne og politiet.

Stk. 2. Meddeles godkendelsen i henhold til § 32, stk. 5, skal det fremgå af førerkortet, at dette er tidsbegrænset, og at det kun kan benyttes til kørsel for vognmænd, der har fået udstedt tilladelse af den pågældende kommunalbestyrelse.

§ 34. En fører af et motorkøretøj, der fra 1. marts 2012 udfører kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik, og som ikke har et førerkort, jf. § 33, skal opfylde det i § 32, stk. 1, nr. 1, anførte krav. Kurset skal være gennemført og bestået efter den 1. september 2001. Førerkort eller dokumentation fra kursusstedet for, at kurset er gennemført og bestået, skal medbringes under kørslen og efter anmodning forevises for politiet.

§ 35. Føreren af en taxi har pligt til at udføre kørsel inden for landets grænser med det antal passagerer, som køretøjet er godkendt til at befordre, fra et hvilket som helt sted i den kommune, hvor tilladelsen er udstedt, hvis dette kan ske over land og faste bro- og tunnelforbindelser. Er der i henhold til § 20, stk. 2, oprettet fælles bestillingskontor for flere tilgrænsende kommuner, gælder pligten fra et hvilket som helst sted i de pågældende kommuner.

Stk. 2. Føreren af en taxi har pligt til at medtage blinde eller svagsynede personer med førerhund, medmindre dette vil være til gene for førerens helbred.

Stk. 3. Føreren af en taxi, der er tilsluttet et bestillingskontor, må ikke uden om bestillingskontoret udføre bestillinger på kørsel, hvor køretøjet skal afhente kunden på et bestemt sted.

Stk. 4. Kørslen skal foregå uden ophold og uden unødige omveje til det sted, hvortil befordringen er forlangt. Såfremt passageren anviser en anden vej, skal denne vej dog følges. Under turen skal føreren afsætte eller optage passagerer eller bagage efter passagerernes anvisning.

Kapitel 8

Godkendelse af kurser

§ 36. De i § 5, stk. 1, nr. 1, og i § 32, stk. 1, nr. 1, nævnte kurser og udbydere heraf godkendes af Trafikstyrelsen, såfremt kurserne opfylder de i bilag 1 og 2 nævnte indholdskrav, og såfremt kurser og prøver skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

Stk. 2. Kurset nævnt i § 5, stk. 1, skal have en varighed af mindst 70 timer. Kurset nævnt i § 32, stk. 1, skal have en varighed på 45 timer. Ved en time forstås 60 minutter inklusive op til 15 minutters pause.

Stk. 3. Kursusudbyderne skal ved de afsluttende prøver anvende opgaver udarbejdet af Trafikstyrelsen. Prøverne aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem. Repræsentanter for Trafikstyrelsen skal gives adgang til at overvære de afsluttende prøver.

Stk. 4. Godkendelse af kurser og udbydere kan tilbagekaldes, såfremt kursusudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

§ 37. Kursusudbydere, der er omfattet af § 36, skal oplyse kursisterne om, at Trafikstyrelsen har godkendt kursusudbyderen og dennes kursus. Kursusudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisten eller sikre, at de bliver meddelt denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om kurset.

§ 38. Trafikstyrelsen offentliggør sine frister for behandling af godkendelse af kursusudbydere og kurser.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan forlænge den i stk. 1 nævnte frist én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Trafikstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 39. Trafikstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af en kursusudbyder og kursus. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 38, stk. 1 og stk. 2,

2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Kapitel 9

Betaling for udstedelse af tilladelser m.v.

§ 40. Kommunalbestyrelsen kan for behandling af ansøgninger, udstedelse af tilladelser, godkendelser eller førerkort m.v., samt for udlevering af kontroldokumenter m.v. kræve betaling, hvis størrelse ikke må overstige følgende beløb:

behandling af ansøgning 770 kr.

udstedelse af tilladelse eller godkendelse 2.520 kr.

udstedelse af førerkort 185 kr.

påtegning af toldattest 260 kr.

udlevering af trafikbog – fremstillingspris + 45 kr.

udlevering af tilladelsesnummerplade – fabrikationspris+ 65 kr.

Stk. 2. Betaling kan reguleres én gang årligt pr. l. januar, første gang 1. januar 2012. Reguleringen foretages på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud (januar 2000 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 41. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 12, stk. 2, § 15, § 16, stk. 3 og 4, § 17, 2. og 3. pkt., § 24, stk. 2, § 26, stk. 1, § 29, stk. 1-3, § 31, § 33, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 34 og § 35 eller

2) undlader at efterkomme påbud efter § 21.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel m.v., bortset fra § 35, der ophæves med virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 3. De i medfør af § 36 reviderede kursuskrav, jf. bilag 1 og 2, får først virkning fra den 1. januar 2012.

Stk. 4. Ansøgninger om tilladelser til taxikørsel samt godkendelser, der er indgivet før den 1. september 2011, og som ikke er færdigbehandlede den 1. september 2011, behandles efter denne bekendtgørelse.

taxa

Bestil din taxa her